Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Zawiadomienie RIPZ. upz. 7331/16- 19/10 zawiadamiam , że w dniu 17 czerwca 2010r. wydana została przez Burmistrza Białego Boru decyzja nr: RIPZ.lcp.7331 I /16/10 kończąca postępowanie administracyjne w sprawie w sprawie; wydania decyzja kończąca postępow

RIPZ. upz. 7331/16- 19/10                                                             Biały Bór, 17 czerwca 2010r.
 
 
 
Zawiadomienie
 
o wydaniu decyzji kończącej postępowanie
 
                      Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) zawiadamiam , że w dniu 17 czerwca 2010r. wydana została przez Burmistrza Białego Boru decyzja nr: RIPZ.lcp.7331 I /16/10 kończąca postępowanie administracyjne w sprawie w sprawie; wydania decyzja kończąca postępowanie o lokalizacji inwestycji celu publicznego wynikającego polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku ochotniczej straży pożarnej wraz z rozbudową infrastruktury i sieci grzewczej zlokalizowanej na terenie działki oznaczonych według ewidencji gruntów nr 237 położonej w obrębie Grabowo, Gm. Biały Bór;
j.
 
Stosownie do treści art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie siedmiu dni od daty dokonania publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami, uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy     w Urzędzie Miejskim w Białym Borze, pokój nr 21, - tel 094 3739032 wew. 514 w godzinach od 800          - 1400.


 Z upoważnienia Burmistrza Białego Boru
 Kierownik RIPZ Władysław Kostiw