Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Zawiadomienie RIPZ. lcp. 7331-I/ 20/2010 zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Białego Boru decyzji nr: RIPZ.lcp. 7331- I.lcp./20/10 z dnia 15 czerwca 2010r. kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczne

RIPZ. lcp. 7331-I/ 20/2010                                                 Biały Bór, 15 czerwca 2010r.
 
 
 
Zawiadomienie
o wydaniu decyzji kończącej postępowanie
 
 
                     Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. nr 80 z 2003r. poz. 717) zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Białego Boru decyzji nr: RIPZ.lcp. 7331- I.lcp./20/10 z dnia 15 czerwca 2010r. kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wynikającej z wniosku gminy Energia Operator Koszalin polegającej na: przebudowie sieci elektroenergetycznej n/n wraz z budową linii kablowej i złączy na terenie dz. nr 338, 119/,38 oraz nr od 11/5 do 11/58.gminy Biały Bór zlokalizowanej  w obrębie Stepień, Gmina Biały Bór 
 
Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Białym Borze, ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór, pokój nr 21.
 Strony mają prawo do zapoznania się z dokumentami i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań w ciągu 7 dni od wywieszenia niniejszego zawiadomienia w miejscach zwyczajowo przyjętych.
Projekt decyzji wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Białym Borze,  ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór, pokój nr 21
  
 
Rozdzielnik:
1. Wnioskodawca,       
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białym Borze,
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białym Borze
           ( www.bip.bialybor.com.pl)
4. Strony postępowania wg wykazu.

 
Z upoważnienia Burmistrza
Kierownik RIPZ
Władysław Kostiw