Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OBWIESZCZENIE RIPZ. uwz. 7331 /108-1/10 zawiadamiam o wszczęciu w dniu 1 czerwca 2010 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy polegającej na: - budowie wewnętrznej linii elektroenergetycznej nn zlokaliz

RIPZ. uwz. 7331 /108-1/10                                     Biały Bór, dnia 7 czerwca 2010 r.                                                                            

                                                                            
  OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
 
             Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2007r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami ) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000r. poz. 1071) zawiadamiam o wszczęciu w dniu 1 czerwca 2010 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy polegającej na:
 
- budowie wewnętrznej linii elektroenergetycznej nn zlokalizowanej na terenie działek oznaczonych według ewidencji gruntów nr 188 i 189 położonych w obrębie Drzonowo,
gm. Biały Bór, m. Miłobądz.
 
Stosownie do treści art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie czternastu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami, uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne
i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Miejskim w Białym Borze, pokój nr 21, w godzinach od 800 - 1400.
 

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU
Franciszek Lech Kwaśniewski