Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

ZAWIADOMIENIE RIPZ.lcp.7331-I/17-2/09 zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Białego Boru decyzji nr: RIPZ.lcp.7331-I/17/10 z dnia 14 maja 2010 r. kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wynikając

Biały Bór, dnia 14 maja 2010 r.                                                                                RIPZ.lcp.7331-I/17-2/09
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
o kończącym się postępowaniu
 
                     Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. nr 80 z 2003r. poz. 717) zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Białego Boru decyzji nr: RIPZ.lcp.7331-I/17/10 z dnia 14 maja 2010 r. kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wynikającej z wniosku Gminy Biały Bór polegającej na: budowie sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV i złączy kablowych – dla zasilania w energię elektryczną projektowanych obiektów (domków jednorodzinnych) zlokalizowanych na terenie działek oznaczonych według ewidencji dz. nr 23/5, 24/3, 24/5, 24/9, 24/8, 24/7, 23/4, 24/6, 23/6, 23/9 obręb 03 m. Biały Bór
 
Zawiadamiam jednocześnie:
Stronami postępowania są właściciele i użytkownicy terenu, na którym prowadzona będzie inwestycja.
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie 
za pośrednictwem Burmistrza Białego Boru w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Białym Borze,
ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór, pokój nr 21.
 
 Strony mają prawo do zapoznania się z dokumentami i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań w ciągu 7 dniu od wywieszenia niniejszego zawiadomienia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie miejscowości, w której prowadzona będzie inwestycja.
Projekt decyzji wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Białym Borze, ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór, pokój nr 21.
 
 
 
                                                        
BURMISTRZ BIAŁEGO BORU
  Franciszek Lech Kwaśniewski