Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OBWIESZCZENIE RIPZ. lcp. 7331 /17-1/10 zawiadamiam o wszczęciu w dniu 8 kwietnia 2010 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:- budowie sieci energetycznej niskiego..

RIPZ. lcp. 7331 /17-1/10                                         Biały Bór, dnia 8 kwietnia 2010 r.                                                                                                                                                        
 
 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
 
             Zgodnie z art. 53ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2007r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami ) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000r. poz. 1071) zawiadamiam o wszczęciu w dniu 8 kwietnia 2010 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
 
- budowie sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV i złączy kablowych – dla zasilania w energię elektryczną projektowanych obiektów (domków jednorodzinnych) zlokalizowanych na terenie działek oznaczonych według ewidencji dz. nr 23/5, 24/3, 24/5, 24/9, 24/8, 24/7 obręb 03 m. Biały Bór
 
 
Stosownie do treści art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie czternastu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami, uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne
i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Miejskim w Białym Borze, pokój nr 21, w godzinach od 800 - 1400.
 
                                                                                                     
 
 
 
 BURMISTRZ BIAŁEGO BORU
  Franciszek Lech Kwaśniewski