Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Zawiadomienie RIPZ. lcp. 7331-I/1-2/09 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie

 
RIPZ. lcp. 7331-I/1-2/09                                                Biały Bór, 19 lutego 2010r.

  Zawiadomienie 
o wydaniu decyzji kończącej postępowanie
 
                     Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. nr 80 z 2003r. poz. 717) zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Białego Boru decyzji nr: RIPZ.lcp 7331 I/1/10 z dnia 19 lutego 2010r. kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wynikającej z wniosku ENERGA – OPERATOR, Oddział w Koszalinie, Rejon Energetyczny w Szczecinku, ul. Kaszubska 24A, 78 – 400 Szczecinek z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na – budowie sieci elektroenergetycznej n/n wraz z budową linii kablowej i złączy oraz demontaż linii kablowej napowietrznej na terenie gminy Biały Bór zlokalizowanej na działka oznaczonych według ewidencji gruntów:
- nr 165, 244/4, 241/2, 342, 207/1, 208, 209, 210/1, 210/2, 213, 212, 222, 220, 221, 223, 241/1, 224, 227, 242/2, 228, 229, 230, 237, 238, 239, 243, 176, 248/9, 211/1, 211/2, 173, 244/2, 204/1, 216/1, 211/3, 219 obręb 04 m. Biały Bór w ulicach Armii Czerwonej, Brzeźnickiej, 26 Lutego;
 
 
 
Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Białym Borze, ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór, pokój nr 21.
 Strony mają prawo do zapoznania się z dokumentami i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań w ciągu 7 dniu od wywieszenia niniejszego zawiadomienia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie miejscowości, w której prowadzona będzie inwestycja.
Projekt decyzji wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Białym Borze,    ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór, pokój nr 21
  
Rozdzielnik:
1. Wnioskodawca,       
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białym Borze,
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białym Borze
           ( www.bip.bialybor.com.pl)
4. Strony postępowania wg wykazu.


                                                                                  
Z upoważnienia Burmistrza                    
Kierownik RIPiZP                               
Władysław Kostiw