Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania RIPZ. uwz. 7331I/7-1/09

RIPZ. uwz. 7331I/7-1/09                                          Biały Bór, dnia 03 lutego 2010 r.                                                                                                                                                          
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
 
             Zgodnie z art. 53ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2007r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami ) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000r. poz. 1071) zawiadamiam o wszczęciu w dniu 03 lutego 2010 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji  polegającej na:
 
- budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków gospodarczo-garażowych wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek oznaczonych według ewidencji gruntów nr 11/29, 11/30, 11/31, 11/32, 11/33, 11/34, 11/36, 11/37, 11/38, 11/39, 11/40, 11/41, 11/42, 11/43, 11/44, 11/45, 11/46, 11/47, 11/48, 11/49, 11/50, 11/51, 11/52, 11/54, 11/55, 11/56, 11/57 położonych w obrębie Stepień gmina Biały Bór.
.
 
Stosownie do treści art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie czternastu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami, uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne
i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Miejskim w Białym Borze, pokój nr 21, w godzinach od 800 - 1400.
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
BURMISTRZ BIAŁEGO BORU
Franciszek Lech Kwaśniewski