Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

z a w i a d a m i a s i ę, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zespół elektrowni wiatrowych „FW Biały Bór” z elementami towarzyszącymi...

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
z dnia 28 października 2010 roku
  
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst ustaw Dz. U z 2000r nr 98 poz. 1071 ze zmianami)
 
z a w i a d a m i a   s i ę,

że zostało wszczęte   postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą  „Zespół elektrowni wiatrowych „FW Biały Bór” z elementami towarzyszącymi oraz przyłączeniową, kablową linią elektroenergetyczną 110kV do stacji elektroenergetycznej 400/220/110kV planowanej w okolicy Żydowa”   której inwestorem jest:  Biały Bór Farma Wiatrowa    Sp. z o.o ul. Chmielna 101/102       80-748   Gdańsk.
 
W związku z tym informuję, że Strony zainteresowane przedmiotem postępowania mogą zapoznać się z całością dokumentacji oraz składać wnioski i zgłaszać uwagi    w Urzędzie Miejskim w Białym Borze przy ul. Żymierskiego 10 w pokoju nr 19,    w terminie 28 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
 
  BURMISTRZ BIAŁEGO BORU

FRANCISZEK LECH KWAŚNIEWSKI