Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY.

 

                                                                                                       Biały Bór, dnia 2008.11.26

Ośr. 7624/7/08
 
 
                                       ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU
                                       TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
 

                 Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.z 2000r Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)   przedłuża się termin załatwienia sprawy w terminie do 2 miesięcy od otrzymania stosownych opinii wynikających z art. 48 ust. 2 i    art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody za realizację przedsięwzięcia   polegającego na :

 „Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Białym Borze zlokalizowanej na działkach 311/1, 311/2, 312/2 i 297 położonych w obrębie 04 miasta Biały Bór, w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” 

 

Przyczyna przedłużającego się terminu załatwienia sprawy wynika z konieczności dokonania prawidłowej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w tym konieczność udziału społeczeństwa w sprawie.

 

                                                                                   Z upoważnienia Burmistrza Białego Boru

                                                                                                    Marianna Lisiewicz

                                                                             Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

 
Otrzymują:
  1. Wnioskodawca : Przedsiębiorstwa    Wodociągów i   Kanalizacji Spółkaz o.o.
       ul. Cieślaka 6a    78-400 Szczecinek
 
  1. SKARB PAŃSTWA STAROSTA SZCZECINECKI
      Ul. 28 Lutego 16   78-400 SZCZECINEK
 
  1.  GMINA BIAŁY BÓR
78-425 Biały Bór   ul. Żymierskiego 10
 
  1. SKARB PAŃSTWA

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH FILIA w KOSZALINIE

75-411    Koszalin ul. Partyzantów 15A
 
5-8 Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości wg odrębnego rozdzielnika
 

9        a/a

 

Umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białym Borze - www.bip.bialybor.com.pl;

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białym Borze w dniu 26 listopada 2008r.