Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OBWIESZCZENIE w sprawie Konsultacji Społecznych : Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Biały Bór na lata 2010-2013 ...

OBWIESZCZENIE
w sprawie Konsultacji Społecznych
 
 
Gmina Biały Bór przystąpiła do opracowania:
 
1)      Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Biały Bór na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017.
2)      Prognozy oddziaływania na środowisko „Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Biały Bór na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017”.
3)      Programu Ochrony Środowiska  dla gminy Biały Bór na lata 2010-2013                      z perspektywą do roku 2017.
4)      Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Biały Bór na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017.
 
Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z projektami w/w dokumentów oraz wnoszenie uwag w terminie do 06 grudnia 2010 r.
Wnioski i opinie prosimy przesłać na adres: Urząd Miejski w Białym Borze 78-425 Biały Bór ul. Żymierskiego 10;     e-mail: srodowisko@bialybor.com.pl
 
Opracowanie w/w dokumentów zostało zlecone Firmie Eko-Globe z siedzibą w Poznaniu    61-381, przy osiedlu Armii Krajowej 126/8, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, reprezentowaną przez    P. Michała Szklarskiego.
 
Celem opracowania w/w dokumentów jest charakterystyka stanu istniejącego  i przedstawienie propozycji zadań niezbędnych do kompleksowego rozwiązania problemów ochrony środowiska na terenie gminy Biały Bór.
Realizacja przedmiotowych dokumentów ma doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, a także stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań prawnych obowiązujących w tym zakresie.
 
Po zakończeniu konsultacji społecznych dokumenty zostaną przedłożone do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Białym Borze.
 
 
 
 
BURMISTRZ BIAŁEGO BORU
 Franciszek Lech Kwaśniewski


POG

646 KBPobierz

Prognoza

545 KBPobierz

Prognoza

493 KBPobierz

załącznik do obwieszczenia

1.3 MBPobierz