Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OBWIESZCZENIE OŚ. 7624-5/2010 odaje do publicznej wiadomości, że zostało wydane postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu niżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko:

Biały Bór, dnia 09.08.2010r.
OŚ. 7624-5/2010
 
 
 
OBWIESZCZENIE 
 
 
Urząd Miejski w Białym Borze na podstawie art. 29 ustawy z dnia   3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz. 1227 z 2008r),     podaje do publicznej wiadomości, że zostało wydane postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu   o oddziaływaniu niżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko:
 
 
 
L.p
 
Lokalizacja
 
 (adres przedsięwzięcia)
 
    Inwestor
 
         Nazwa przedsięwzięcia
 
1.
 
 
Gmina Biały Bór
Obręb 03 miasta Biały Bór
Dz. Nr 32/2.
 „ROMGAZ” Szultka Roman Sąpolno 69F  
77-320 Przechlewo.
 
„Stacja paliw przy ul. Żymierskiego, dz. Nr 32/2 Biały Bór, obręb 03”, 
 
Jednocześnie informuję, że na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Białego Boru w nieprzekraczalnym terminie do   31 sierpnia 2010r
 
Zażalenia na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białym Borze przy    ul. Żymierskiego 10 w Biurze Obsługi Interesanta (parter)
 
 
 
    Burmistrz Białego Boru
    Franciszek Lech Kwaśniewski
 
 
 
 
Umieszczono w BIP dnia 09.08. 2010r. (www.bip.bialybor.com.pl)
Umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białym Borze w dniu 09.08.2010r.