Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Regulamin w sprawie zasad dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Biały Bór

I. Zasady ogólne
 
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) zasadach refundowania – należy przez to rozumieć zasady określone w niniejszym regulaminie
2) GFOŚiGW – należy przez to rozumieć Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3) WFOŚiGW – należy przez to rozumieć Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4) budynku – należy przez to rozumieć budynek dopuszczony do użytkowania przez właściwy organ, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
5) usunięciu wyrobów zawierających azbest – należy przez to rozumieć likwidację pokryć   dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych, ich transport oraz unieszkodliwianie
6) danym roku – należy rozumieć rok, w którym realizowane jest zadanie i udzielone będzie dofinansowanie
7) kosztach kwalifikowanych – należy przez to rozumieć udokumentowane rachunki, wydatki poniesione w danym roku na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
8) kosztach niekwalifikowanych – należy przez to rozumieć:
a) koszt robocizny własnej wnioskodawcy
b) wszelkie inne wydatki, a w szczególności poniesione na uzyskanie niezbędnych zgłoszeń, uzgodnień wymaganych odrębnymi przepisami.
 
 
§ 2. Warunkami koniecznymi do uzyskania dofinansowania do kosztów tego przedsięwzięcia są:
 1) realizacja przedsięwzięcia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 listopada danego roku
 2) nie zaleganie wnioskodawcy z podatkiem od nieruchomości na rzecz Gminy Biały Bór,
 3) jednorazowe kompleksowe usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynku,
 4) wpis do rejestru prowadzonego przez Burmistrza zawierającego informacje, o których mowa w art. 162 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.), dokonany zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie   wymagań   w   zakresie   wykorzystywania   i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U.Nr 192, poz. 1876),
 
 
§ 3. Dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów azbestowych mogą uzyskać osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na terenie miasta i gminy Biały Bór.
 
 
§ 4. Dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów azbestowych może być udzielona ze środków:
1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zasadach określonych przez zarząd WFOŚiGW,
2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zasadach określonych przez zarząd PFOŚiGW,
3) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zasadach określonych w pkt III niniejszego regulaminu
 
 
 
§ 5. Wielkość dofinansowania wynosi do 20 % kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem postanowień § 12.
 
§ 6. Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 
 
§ 7. Wnioski o dofinansowanie kosztów należy składać w terminie do 31 marca danego roku w którym planuje się usuwanie wyrobów azbestowych
 
 
§ 8. 1. W terminie do 30 kwietnia danego roku, Burmistrz dokonuje weryfikacji wniosków pod  
względem formalnym i merytorycznym.
2. W terminie do końca maja danego roku Burmistrz:
a) informuje zainteresowanych właścicieli nieruchomości o podjętych ustaleniach i sposobie rozpatrzenia ich wniosków
b) tworzy wykazy wniosków, które będą dofinansowane ze środków GFOŚiGW.
3. Kolejność na wykazie jest zgodna z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie w Urzędzie Miejskim w Białym Borze, lub data nadania w przypadku złożenia wniosku za pomocą poczty.
4. Powołuje się komisję , która w imieniu Burmistrza Białego Boru będzie prowadzić sprawy dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z niniejszym regulaminem, w składzie:
a)     pracownik Urzędu Miejskiego w Białym Borze zajmujący się ochroną środowiska,
b)    pracownik Urzędu Miejskiego w Białym Borze zatrudniony w referacie finansowym,
    c)    pracownik Urzędu Miejskiego w Białym Borze zatrudniony w referacie budownictwa.
 
 
§ 9. Pozytywne   rozpatrzenie   wniosku,   jest    gwarancją dofinansowania kosztów usunięcia azbestu
       do ilości wskazanej we wniosku.
 
 
§ 10. 1. Wnioskodawca, ma   obowiązek   dokonania    zgłoszenia   do organu budowlanego zgodnie z ustawą Prawo budowlane robót budowlanych związanych z demontażem azbestu.
2. Przed przystąpieniem do robót związanych z demontażem wyrobów azbestowych, wnioskodawca przedłoży kopię ważnego w/w zgłoszenia do Burmistrza Białego Boru.
 
 
§ 11. Burmistrz Białego Boru może przed realizacją, jak i po realizacji zadania przeprowadzić wizję na terenie nieruchomości, podczas której może wykonać dokumentację fotograficzna znajdujących się tam wyrobów azbestowych.
 
 
III. Zasady dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
 
§ 12. Dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia ze środków GFOŚiGW obejmuje do 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z tym, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć:
1) w przypadku wywozu i utylizacji azbestu 4 zł/m2
2) w przypadku demontażu, wywozu i utylizacji azbestu 6 zł/m2.
 
 
§ 13. 1. Prace związane z usunięciem wyrobów azbestowych wnioskodawca zleci firmie posiadającej stosowne uprawnienia i zezwolenia upoważniające ją do działania na terenie Gminy Biały Bór.
2. Wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania Urzędu Miejskiego w Białym Borze, w formie pisemnej, o dokładnym terminie wykonywania robót związanych z usuwaniem azbestu.
 
 
 
                                                                              
§ 14. 1. Wielkość środków finansowych przewidzianych w GFOŚiGW na dofinansowanie w danym roku decyduje o ilości wniosków, dla których zostanie przyznane dofinansowanie, w kolejności według wykazu, o którym mowa w § 8 ust.3.
2. Wnioski na realizację których zabraknie środków finansowych zaplanowanych w GFOŚiGW na dany rok, przechodzą automatycznie na rok następny, jako pierwsze w kolejności.
 
§ 15. 1.Podstawę    wypłaty    dofinansowania    będzie   stanowić rachunek / faktura/ dokumentujący
             poniesienie 100 % kosztów kwalifikowanych przez wnioskodawcę.
2.     Wysokość dofinansowania zostanie ustalona w oparciu o dokument o którym mowa w ust. 1
      i wielkości określone w § 12.
3.     Wysokość dofinansowania nie przekroczy kwoty, która zostanie ustalona na podstawie określonej we wniosku ilości materiału zawierającego azbest.
4.     Wypłata   dofinansowania   nastąpi   przelewem na    konto   wskazane przez wnioskodawcę,
       w terminie do 14 dni od daty przedłożenia następujących dokumentów:
1) rachunków /faktury/ dokumentujących poniesienie 100 % kosztów kwalifikowanych,
2) karty przekazania odpadów,
3) oświadczenia   o    zakończeniu   robót związanych z usuwaniem azbestu z nieruchomości.
  1. Dokumenty   określone   w   ust. 4 pkt 1 i 2   mogą   być   złożone   w formie    kserokopii, po  
             wcześniejszym przedłożeniu do wglądu ich oryginałów


Regulamin

42 KBPobierz

Wniosek

31 KBPobierz