Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

W obliczu przewidywanych ZAGROŻEŃ POWODZIOWYCH

W obliczu przewidywanych ZAGROŻEŃ POWODZIOWYCH:

 W celu właściwego zrozumienia ogłaszanego poziomu zagrożenia, informuje się, że:
-     stan pogotowia przeciwpowodziowego oznacza, że przewidywany dalszy przybór wód, może zagrozić bezpieczeństwu ludzi i ich dobytku;
-     stan alarmu przeciwpowodziowego oznacza, że wezbrane wody zaczynają bezpośrednio zagrażać ludziom i ich dobytkowi.
 W związku z powyższym, przygotowując się do powodzi,
zaleca się:
1.   Śledzić komunikaty przeciwpowodziowe, przekazywane przez lokalne redakcje gazet, rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne. Mieć przy sobie włączony telefon komórkowy.
2.   Za wszelką cenę nie poddawać się panice, weryfikować informacje pochodzące z wątpliwych źródeł oraz dawać przykład rozumnych zachowań.
3.   Sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Przebywając poza miejscem stałego zamieszkania, nawiązać kontakt z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz
o sposobie dalszego kontaktowania się.
4.   Mieć świadomość, czy zamieszkiwane domostwo, zagrożone jest przez powódź.
5.   Osoby niedołężne, obłożnie chore, niepełnosprawne oraz małe dzieci, pilnie przenieść w bezpieczne miejsce, zapewniając im nieprzerwaną opiekę. Zaopatrzyć je w kartkę z zapisanym na niej imieniem i nazwiskiem danej osoby i jej adresem zamieszkania.
6.   Zapewnić sobie i swoim najbliższym, a także zwierzętom, schronienie u krewnych lub znajomych zamieszkujących w bezpiecznym miejscu. Gdy nie ma takiej możliwości, dowiedzieć się w swoim urzędzie gminy (miasta), gdzie się udać po ogłoszeniu ewakuacji.
7.   Zaopatrzyć się w niezbędną ilość worków do napełniania piaskiem oraz gromadzić inne materiały i narzędzia pomocne przy zabezpieczaniu własnego domostwa przed zalaniem.
8.   Zrobić zapas hermetycznie opakowanej wody pitnej, nie psującej się żywności oraz niezbędnych lekarstw i materiałów opatrunkowych. Przygotować także zapas świec, nafty do lamp naftowych oraz baterii do latarek i przenośnego radioodbiornika. Wraz z innymi cennymi przedmiotami, sprzętem, bielizną osobistą, odzieżą, kocami i ważnymi dokumentami spakować wszystko w worki foliowe i umieścić na najwyższych kondygnacjach budynku.
9.   Sprawdzić stan techniczny głównych zaworów wody i gazu, bezpieczniki elektryczne oraz zasuwy kanalizacyjne. Zapoznać najbliższych z zasadami bezpiecznego posługiwania się nimi.
10.  Maszyny rolnicze, cenny sprzęt i urządzenia gospodarskie, zapasy ziemiopłodów i nawozów sztucznych oraz zwierzęta, przenieść w bezpieczne, chronione miejsce.
11.  Z ulic i dróg usunąć parkujące samochody. Wraz z sąsiadami, oczyścić rowy odwadniające, studzienki ściekowe i przepusty.
12.  W miarę możliwości, opróżnić przydomowe szamba i śmietniki.
13.  Biwakując w bezpośrednim sąsiedztwie brzegów rzek, natychmiast przenieść obóz w wyżej położone, bezpieczne miejsce.
14.  Szukając pomocy, dzwonić na numer alarmowy „112” lub wzywać bezpośrednio: straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999) lub policję (tel. 997).
15.  Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą.
16.    Nie będąc zagrożonym, zaproponować swoją pomoc innym.