Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Informacja dla pracodawców pracowników młodocianych - dofinasowanie kosztów kształcenia pracownika

Informacja dla pracodawców pracowników młodocianych - dofinasowanie kosztów kształcenia pracownika

 

1. Informacja dla pracodawców pracowników młodocianych

·zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie Gminy Biały Bór pracodawca zobowiązany jest zawiadomić Burmistrza (§ 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. Nr 60 poz. 278 z późn. zm.)

· Burmistrz Białego Boru przyznaje dofinansowanie kosztów kształcenia pracownikom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie Gminy Biały Bór umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,

 

· Warunki uzyskania dofinansowania określa art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).

· Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

· Druki:

1) zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

2) wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia są do pobrania w wersji elektronicznej lub w Biurze Obsługi Klienta  Urzędu Miejskiego w Białym Borze ul. Żymierskiego 10 (pok.2)

 

·Jednostka prowadząca sprawę: Urząd Miejski, 78-425 Biały Bór, Żymierskiego 10,

 

2.Jak ubiegać się o dofinansowanie ?

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

I. Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

2. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach.

3. Kopie umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

4. Kopie dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

II.Opłaty:

 

Nie pobiera się opłat.

 

III.Miejsce złożenia dokumentów:

 

Urząd Miejski 78-425 Biały Bór, ul. Żymierskiego 10. Teresa Kulczyńska – inspektor ds. .oświaty ( pokój 8), tel. 094 37 39 002 wew.538, e - mail, oswiata@bialybor.com.pl

 

IV. Terminy

 

1.Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

2.Decyzję wydaje się w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

V.Jednostka prowadząca sprawę:

Urząd Miejski , 78-425 Biały Bór, ul.Żymierskiego 10

Tel 094 37 39 002 wew.538

VI. Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

VII. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).

 

VIII. Dodatkowe informacje:

 

1.Wniosek składa się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

2.Kopie powinny zawierać potwierdzeniem zgodności odpisu z oryginałem.

3.W przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć także kopie umowy o pracę i świadectwa pracy wydanego przez poprzedniego pracodawcę.

 

 

IX.Załączniki

·Załącznik nr 1 - druk zgłoszenia zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

·Załącznik nr 2 – wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Opracowała i sporządziła

Magdalena Rajnert,

Inspektor ds. Oświaty, Promocji i Turystyki

UM w Białym BorzeZałącznik 1i2 -Wniosek.doc

47 KBPobierz