Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

UCHWAŁA Nr III/ 7 /10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

UCHWAŁA Nr III/ 7 /10
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia 30 grudnia 2010 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806;
z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230 ) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), a także na podstawie:
 
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.3011-308/10-3 [MW] z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 55.328 zł
z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- wniosku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze o dokonanie zmian w planach finansowych jednostki;
-wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze w sprawie dokonania zmian
w planie finansowym jednostki;
- wniosku Burmistrza w sprawie  zmian w budżecie gminy.
 
 
u c h w a l a   się co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 
§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
 
§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu w 2010 r. na wieloletnie programy inwestycyjne stanowiących załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/306/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2010 rok, który po dokonanych zmianach przedstawia się, jak
w załączniku nr 3.
 
§ 4. Dokonuje się zmian w planach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w 2010 roku stanowiącym załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVI/369/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 czerwca 2010 r., który po dokonanych zmianach przedstawia się, jak w załączniku nr 4.
 
§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Biały Bór w 2010 roku stanowiących załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXXIX/306/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2010 rok, który po dokonanych zmianach przedstawia się, jak w załączniku nr 5.
 
§ 6. Dokonuje się zmian w przychodach Gminy Biały Bór w 2010 roku stanowiących załącznik nr 15 do Uchwały Nr XXXIX/306/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2010 rok, który po dokonanych zmianach przedstawia się, jak w załączniku nr 6.
 
 
§ 7. Budżet gminy na rok 2010 zamyka się:
 
1) Dochodami w kwocie                                                                           27.087.964,03 zł
     w tym:
    - na zadania zlecone                                                                                 2.589.596,90
 
2) Wydatkami w kwocie                                                                            29.840.089,76 zł
    w tym:
    - na zadania zlecone                                                                                 2.589.596,90 zł
 
3) Deficytem budżetu w wysokości                                                            2.752.125,73 zł
 
Deficyt zostanie pokryty kredytem bankowym w wysokości                           2.752.125,73 zł
 
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.