Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

UCHWAŁA NR III/5/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/5/10
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia 30 grudnia 2010 roku
 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2011 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005r., Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r., Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r., Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz. U. z 2008r., Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz. U. z 2009r., Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 oraz Dz. U. z 2010r., Nr 28 poz.142, Nr 28 poz. 146 Nr 106 poz.675) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości                  24.774.248,20 zł
z tego:
a) dochody bieżące                                                                                    21.475.957,20 zł
b) dochody majątkowe                                                                                3.298.291,00 zł
 
1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2)                22.615.565,20 zł
w tym:
- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych (załącznik nr 4)                                                             95.000,00 zł
 
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 3)                    2.158.683,00 zł
 
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 6) w wysokości                     26.407.273,20 zł
z tego:
a) wydatki bieżące                                                                                       19.746.352,57 zł
b) wydatki majątkowe                                                                                   6.660.920,63 zł
 
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 7)                   24.248.590,20 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
            i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 9)                                       95.000,00 zł
           
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 8)                                     2.158.683,00 zł
 

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości,                                  1.633.025,00 zł
który zostanie pokryty  przychodami pochodzącymi z zaciągniętych
kredytów w wysokości 671.876,00 zł i z nadwyżki z lat
ubiegłych w wysokości 961.149,00 zł.
 
§ 4. Ustala się przychody w wysokości (Załącznik Nr 16)                              3.029.238,90 zł
i rozchody budżetu  w wysokości (Załącznik Nr 16)                                       1.396.213,79 zł
z tego:
1) kredyty                                                                                                      1.262.327,92 zł
z przeznaczeniem na:                                                                                           
- spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Sławnie                                           380.000,00 zł
- spłatę kredytów w Banku Ochrony Środowiska w Koszalinie                         735.000,00 zł
- spłatę kredytu w DnB NORD w Bydgoszczy                                                    67.327,92 zł
- spłatę kredytu w GBW w Koszalinie                                                                 80.000,00 zł
2) udzielenie pożyczki dla MGOK na realizację inwestycji                                  133.885,87 zł           
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości                                                                                      200.000,00 zł
2) celową w wysokości                                                                                       52.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego                                             52.000,00 zł
§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w 2011 (Załącznik Nr 15) w wysokości                                6.660.920,63 zł
 
§ 7. 1.Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu
budżetowego (Załącznik Nr 17) w wysokości:
1) przychody                                                                                                      545.000,00 zł
2) koszty                                                                                                            682.850,00 zł
 
§ 8. 1.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych
(Załącznik Nr 10) w wysokości:                                                                         362.014,47  zł
1) w ramach funduszu sołeckiego                                                                        273.758,47 zł
2) w ramach pozostałych wydatków                                                                      88.256,00 zł
 
§ 9. 1.Ustala się dochody i wydatki przeznaczone na ochronę
środowiska  w wysokości:
1) dochody (Załącznik Nr 5)                                                                                 25.000,00 zł
2) wydatki (Załącznik Nr 11)                                                                                 25.000,00 zł
 
§10. Wydatki dla jednostek oświatowych w wysokości
(Załącznik nr 18)                                                                                              6.780.000,00 zł
 
§11. Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości
(załącznik nr 12) przeznaczoną na:                                                                       530.000,00 zł  
 
1) działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury                                             400.000,00 zł
2) działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej                                                        130.000,00 zł
 
Instytucje kultury przedstawią sprawozdania z wykorzystania dotacji za okres I-szego półrocza z terminie do 31 lipca 2011r. oraz sprawozdanie roczne z wykorzystania dotacji w terminie do 31 stycznia 2012 roku.
 
§12. Ustala się dotacje celowe w wysokości                                                      679.292,23 zł
a) w tym ( załącznik nr 13):  
1. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze
     na finansowanie remontów mieszkań komunalnych                                         100.000,00 zł
2. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze
     na plażę miejską w Białym Borze                                                                      50.000,00 zł
3. dla MGOK na inwestycję „Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego
    przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze”                             190.292,23 zł
 
b) w tym ( załącznik nr 14):                                                                                                           
1.  na infrastrukturę drogową                                                                                   50.000,00 zł           
2. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego                                                       24.000,00 zł
3. na kulturę fizyczną i sport                                                                                   250.000,00 zł
4. na ochronę zdrowia                                                                                              12.000,00 zł
5. na ochronę i konserwację zabytków                                                                       3.000,00 zł           
 
§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)           finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty                         350.000,00 zł,
2)           finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty                       1.700.000,00 zł,
3)           spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, do kwoty           1.262.327,92 zł,
4)           finansowanie inwestycji , do kwoty                                                       149.000,00 zł.           
§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1)   na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2012 ujęte w załączniku Nr 15 do uchwały oraz realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych        środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
2)   z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym - do kwoty 200.000 zł
§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:
1)   zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2)   dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:
a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) majątkowych,
    z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4)   przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5)   udzielania zaliczek do rozliczenia,
6)   przekazania uprawnień innym jednostkom do udzielania zaliczek do rozliczenia,
7)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.
 
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.


Załączniki do uchwały

193 KBPobierz