Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Zarządzenie Nr 124 /10 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU Z DNIA 12 LISTOPADA 2010 ROKU w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2011 rok

Zarządzenie Nr 124 /10
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
Z DNIA 12 LISTOPADA 2010 ROKU
 
w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Biały Bór  na 2011 rok
Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005r., Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r., Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r., Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz. U. z 2008r., Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz. U. z 2009r., Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 oraz Dz. U. z 2010r., Nr 28 poz.142, Nr 28 poz. 146 Nr 106 poz.675) w związku z art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020)
 
Burmistrz Białego Boru zarządza co następuje:
 
§ 1.1. Ustala się projekt uchwały budżetu Gminy Biały Bór na 2011 rok, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
2. Projekt budżetu zamyka się następującymi kwotami:
a/ po stronie dochodów                                                                         - 24.338.892,00 zł
b/ po stronie wydatków                                                                         - 25.010.768,00 zł
c/ deficyt budżetu                                                                                   -      671.876,00 zł
 
§ 2. Ustala się Wieloletnią prognozę finansową na lata 2011- 2021, która stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 
§ 3. Projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Białym Borze łącznie
z uzasadnieniem i załącznikami określonymi w uchwale o procedurze uchwalania budżetu oraz Wieloletnią prognozę finansową wraz z załącznikami przedkłada się Radzie Miejskiej w Białym Borze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt budżetu zostanie przekazany do wiadomości mieszkańców Gminy Biały Bór poprzez informację na stronie internetowej Gminy Biały Bór oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Załączniki do zarządzenia

307 KBPobierz