Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

ZARZĄDZENIE Nr 32/10 Burmistrza Białego Boru z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2009 rok

Zarządzenie Nr 32/10
Burmistrza Białego Boru
z dnia 19 marca 2010 r.
 
w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Biały Bór za 2009 rok.
 
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 199 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/
Burmistrz Białego Boru przedstawia sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków budżetu za rok 2009 zamykające się kwotami:
 
§ 1. 1)Realizacja dochodów budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości       
22.388.980,25 zł
z tego:
a) dochody bieżące                                                                                           
21.921.377,32 zł
b) dochody majątkowe                                                                                          
467.602,93 zł
 
2) realizacja dochodów związanych z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2) 
20.039.225,94 zł
3) realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 3)
2.349.754,31 zł
 
4) realizacja dochodów z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń(załącznik nr 4)  
89.495,46 zł

§ 2. Realizacja  wydatków budżetu (Załącznik Nr 5) w wysokości               
26.281.424,64 zł
 
1) realizacja wydatków związanych z realizacją zadań własnych (załącznik nr 6)
23.931.667,14 zł
 
2)     realizacja wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 7).
2.349.757,50 zł
 
3) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 11)
85.000,00 zł
 
4) nakłady na wydatki inwestycyjne w 2009r. (załącznik nr 12) 
8.302.439,20 zł
§3. 1.Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych (Załącznik Nr 13) w wysokości:
1) przychody
544.404,92 zł
2) wydatki
576.916,28 zł
§ 4. Wydatki dla jednostek oświatowych w wysokości (załącznik nr 14)
6.431.592,00 zł
 
§ 5. 1.Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
 Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 15) w wysokości:
1) przychody 
80.647,81 zł
2) wydatki
79.700,12 zł
 
§ 6. Realizacja przychodów w wysokości (Załącznik Nr 16)
5.153.666,00 zł
i rozchodów budżetu  w wysokości (Załącznik Nr 16)
950.706,40 zł
z tego:
1) kredyty
950.706,40 zł
z przeznaczeniem na:                                                                                           
- spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Sławnie
120.000,00 zł
- spłatę kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Koszalinie 
774.600,00zł
- spłata kredytu w DnB NORD w Toruniu
56.106,40 zł
 
§ 7. Realizacja dotacji w wysokości                                                                       
1.043.976,60 zł
1)     dla instytucji kultury (Załącznik Nr 8)                                                               
  529.700,00 zł
            - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury                                                             
412.000,00 zł
            - Biblioteka Publiczna                                                                                   
117.700,00 zł
     2) dla stowarzyszenia (Załącznik Nr 9)                                                               
   251.276,60 zł
     3) na ochronę zabytków (Załącznik Nr 9)                                                               
13.000,00 zł
     4) dla Powiatu Szczecineckiego (Załącznik Nr 10)                                                
250.000,00 zł
 
§ 8. Realizacja dotacji celowej na wydatki inwestycyjne dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze (Załącznik Nr 9)
450.000,00 zł
 
§ 9. Wypracowana nadwyżka budżetu 
310.515,21 zł
                                                                                                                                                        
§ 10. Informacja o wykorzystaniu środków publicznych za rok 2009 zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyłożona do wglądu w biurze Rady Miejskiej.                                                                                                                                        
 
§ 11. Sprawozdanie z wykonania budżetu zostaje przedłożone Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie – Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.
Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 
 

Burmistrz Białego Boru                           
Franciszek Lech Kwaśniewski                
   

    

Treść zarządzenia

41 KBPobierz

Załącznik nr 1

53 KBPobierz

Załącznik nr 2

46 KBPobierz

Załącznik nr 3

21 KBPobierz

Załącznik nr 4

19.0 KBPobierz

Załącznik nr 5

164 KBPobierz

Załącznik nr 6

40 KBPobierz

Załącznik nr 7

23 KBPobierz

Załącznik nr 8

19.5 KBPobierz

Załącznik nr 9

19.5 KBPobierz

Załącznik nr 10

19.5 KBPobierz

Załącznik nr 11

23 KBPobierz

Załącznik nr 12

75 KBPobierz

Załącznik nr 13

18.0 KBPobierz

Załącznik nr 14

62 KBPobierz

Załącznik nr 15

18.5 KBPobierz

Załącznik nr 16

19.5 KBPobierz

Informacje z wykonania budżetu

2.4 MBPobierz