Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

UCHWAŁA NR XXXIX/306/09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 30 GRUDNIA 2009R. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXIX/306/09
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
Z DNIA 30 GRUDNIA 2009R.
 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2010 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327)
oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz.1420; z 2006r. Nr 45, poz.319; Nr 104,poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832/
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości                        26.800.289,57 zł
z tego:
a) dochody bieżące                                                                                          22.393.260,50 zł
b) dochody majątkowe                                                                                       4.407.029,07 zł
1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2)                     24.684.989,57 zł
w tym:
- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych (załącznik nr 4)                                                    87.000,00 zł
 
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 3)                         2.115.300,00 zł
 
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 5) w wysokości                           32.358.665,57 zł
z tego:
a) wydatki bieżące                                                                                            19.352.079,41 zł
b) wydatki majątkowe                                                                                       13.006.586,16 zł
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 6)                        30.243.365,57 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
            i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 8)                                87.000,00 zł
           
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 7)                                         2.115.300,00 zł
 

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości,                                      5.558.376,00 zł
który zostanie pokryty  przychodami pochodzącymi z zaciągniętych
kredytów w wysokości 5.558.376 zł
 
§ 4. Ustala się przychody w wysokości (Załącznik Nr 15)                                   6.593.048,68 zł
i rozchody budżetu  w wysokości (Załącznik Nr 15)                                            1.034.672,68 zł
z tego:
1) kredyty                                                                                                          1.034.672,68 zł
z przeznaczeniem na:                                                                                           
- spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Sławnie                                                355.000,00 zł
- spłatę kredytów w Banku Ochrony Środowiska w Koszalinie                              360.000,00 zł
- spłatę kredytu w DnB NORD w Bydgoszczy                                                         67.327,68 zł
- spłatę kredytu w GBW w Koszalinie                                                                      60.345,00 zł
- spłatę kredytu z dopłatą do procentowania z 2009r.                                             192.000,00 zł
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości                                                                                          180.000,00 zł
2) celową w wysokości                                                                                             3.500,00 zł
z przeznaczeniem na:
realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego                                        3.500,00 zł
§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w 2010 (Załącznik Nr 12) w wysokości                            13.006.586,16 zł
 
§7. 1.Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych
(Załącznik Nr 13) w wysokości:
1) przychody                                                                                                       540.000,00 zł
2) koszty                                                                                                             595.800,00 zł
 
§8. 1.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych
(Załącznik Nr 14) w wysokości:                                                                          261.837,93 zł
1) w ramach funduszu sołeckiego                                                                        261.837,93 zł
 
§ 9. 1.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony
 Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 16) w wysokości:
1) przychody                                                                                                        30.200,00 zł
2) wydatki                                                                                                            60.000,00 zł
 
§10. Wydatki dla jednostek oświatowych w wysokości (załącznik nr 17)         5.922.743,00 zł
 
§11. Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości (załącznik nr 9)           540.000,00 zł
przeznaczoną na:
 
1) działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury                                           420.000,00 zł
w tym:
- działalność kulturalno-oświatową                                                                     321.000,00 zł
- organizacja „Dni Białego Boru”                                                                          50.000,00 zł
- organizacja „Dożynek Gminnych”                                                                      15.000,00 zł
- prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej                                                      15.000,00 zł
- organizacja wymiany młodzieży                                                                          15.000,00 zł
- organizacja „Sylwestra”                                                                                       4.000,00 zł
 
2) działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej                                                120.000,00 zł
 
Instytucje kultury przedstawią sprawozdania z wykorzystania dotacji za okres I-szego półrocza z terminie do 31 lipca 2010r. oraz sprawozdanie roczne z wykorzystania dotacji w terminie do 15 lutego 2011 roku.
 
 
§12. Ustala się dotacje celowe w wysokości                                                  1.946.300,00 zł
 w tym ( załącznik nr 10):                                                                                  946.300,00 zł            
1.  dla instytucji kultury MGOK                                                                        500.000,00 zł
2.  na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego                                                20.000,00 zł
3. na kulturę fizyczną i sport                                                                              235.000,00 zł
4. na ochronę zdrowia                                                                                        12.000,00 zł
5. na ochronę i konserwację zabytków                                                                 3.000,00 zł
6. dla Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze
     na finansowanie remontów mieszkań komunalnych                                        176.300,00 zł
7. dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie inwestycji                          1.000.000,00 zł
    (załącznik nr 11)                                                                                                                                    
 
§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)           finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty                         350.000,00 zł,
§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1)   na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w załączniku Nr 12 do uchwały oraz realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych        środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
2)   z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym - do kwoty 200.000 zł
§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:
1)   zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2)   dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatkówkierownikom jednostek organizacyjnych,
4)   przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
5)   udzielania zaliczek do rozliczenia,
6)   przekazania uprawnień innym jednostkom do udzielania zaliczek do rozliczenia,
7)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.
§ 17.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniuw Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Treść uchwały

69 KBPobierz

załączniki do uchwały xls.zip

109 KBPobierz