Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Zarządzenie Nr 120/09 Burmistrza Białego Boru z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2010 rok

Zarządzenie Nr 120/09
Burmistrza Białego Boru
z dnia 12 listopada 2009 roku
 
w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Biały Bór  na 2010 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327)
w związku z art.181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz.1420; z 2006r. Nr 45, poz.319; Nr 104,poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832/
 
Burmistrz Białego Boru zarządza co następuje:
 
§ 1.1. Ustala się projekt budżetu Gminy Biały Bór na 2010 rok zamykający się następującymi kwotami:
 
a/ po stronie dochodów                                                                            - 26.626.685,57 zł
b/ po stronie wydatków                                                                             - 31.850.381,57 zł
c/ deficyt budżetu                                                                          -   5.223.696,00 zł
 
§ 2. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, która stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
§ 3. Ustala się informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
 
§ 4. Projekt budżetu wraz z projektem uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Białym Borze łącznie z objaśnieniami i załącznikami określonymi w uchwale o procedurze uchwalania budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego przedkłada się Radzie Miejskiej w Białym Borze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt budżetu zostanie przekazany do wiadomości mieszkańców Gminy Biały Bór poprzez informację na stronie internetowej Gminy Biały Bór oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
                                                                 
 
     Burmistrz Białego Boru
Franciszek Lech Kwaśniewski


tabela mienia komunalnego

92 KBPobierz

Informacja o stanie mienia komunalnego

43 KBPobierz

zał nr1 prognoza łącznej kwoty długu publicznego

55 KBPobierz