Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

ZARZĄDZENIE Nr 52/09 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 30 CZERWCA 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2009.

ZARZĄDZENIE Nr 52/09
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
z dnia   30 CZERWCA 2009 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2009.
        
  Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 
z późniejszymi zmianami); § 14 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/214/08 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2008r. oraz na podstawie:
- pisma z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.KK-3011-2/69/2009 z dnia 17.06.2009r. w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontów Sali ślubów na potrzeby USC;
- pisma z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.AZ-3011-2/69/2009 z dnia 17.06.2009r. w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 20.987 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów;
- wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze w sprawie dokonania zmian
w planie finansowym jednostki;
- wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Białym Borze w sprawie dokonania zmian
w planie finansowym jednostki;
- wniosku Dyrektora Szkoły podstawowej w Drzonowie w sprawie dokonania zmian
w planie finansowym jednostki;
- wniosku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki;
- wniosku Skarbnika w sprawie zmian w wydatkach budżetu gminy,
 
p o s t a n a w i a m :
§ 1. 1.Dokonać zmian w dochodach budżetu gminy w 2009r.zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do zarządzenia.
        2.Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy w 2009r.zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do zarządzenia.
 
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach zamyka się:
       1. dochodami w kwocie                                                         20.748.305,34 zł                                        
     w tym: zadania zlecone z administracji rządowej                 2.523.658,14
       2. wydatkami w kwocie                                                            25.547.845,94 zł
           w tym: zadania zlecone z administracji rządowej                  2.523.658,14 zł
                             
        3. deficytem budżetowym w wysokości                                     4.799.540,60 zł
Deficyt w wysokości 3.836.636,60 zł zostanie pokryty kredytem bankowym,
a 962.904 zł z nadwyżki budżetowej.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega ogłoszeniu 
w sposób zwyczajowo przyjęty.


Załączniki do zarządzenia

1.1 MBPobierz