Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

ZARZĄDZENIE Nr 36/09 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2009.

ZARZĄDZENIE Nr 36/09
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
z dnia   14  maja 2009 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2009.
        
  Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 
z późniejszymi zmianami); § 14 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/214/08 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2008r. oraz na podstawie:
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.JW-3011-2/48/2009 z dnia 07 maja 2009 roku w prawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 121.026,14 zł
z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2009r.;
- wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drzonowie w sprawie dokonania zmian
w planie finansowym jednostki;
- wniosku Skarbnika w sprawie zmian w wydatkach budżetu gminy,
 
p o s t a n a w i a m :
§ 1. 1.Dokonać zmian w dochodach budżetu gminy w 2009r.zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do zarządzenia.
        2.Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy w 2009r.zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do zarządzenia.
 
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach zamyka się:
       1. dochodami w kwocie                                                           20.905.058,34 zł  
  w tym: zadania zlecone z administracji rządowej      
                          2.516698,14
       2. wydatkami w kwocie                                                            25.704.598,34 zł
           w tym: zadania zlecone z administracji rządowej                        2.516.698,14 zł
                             
        3. deficytem budżetowym w wysokości                                     4.799.540,00 zł
Deficyt w wysokości 4.299.540,00 zł zostanie pokryty kredytem bankowym,
a 500.000 zł z nadwyżki budżetowej.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega ogłoszeniu 
w sposób zwyczajowo przyjęty.