Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

ZARZĄDZENIE Nr 18/09 Burmistrza Białego Boru z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2009.

ZARZĄDZENIE Nr 18/09
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
Z DNIA   27 lutego 2009 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2009.
        
  Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 
z późniejszymi zmianami); § 16 pkt 2 Uchwały Nr XVI/113/07 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007r. oraz na podstawie:
-wniosku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze w sprawie zmian w planie finansowym jednostki;
- wniosku Skarbnika w sprawie zmian w wydatkach budżetu gminy,
 
p o s t a n a w i a m :
§ 1. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy w 2008r.zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach zamyka się:
       1. dochodami w kwocie                                                         19.338.674,00 zł                                        
     w tym: zadania zlecone z administracji rządowej                 2.391.154,00
       2. wydatkami w kwocie                                                            24.138.218,89 zł
           w tym: zadania zlecone z administracji rządowej                  2.391.154,00 zł
                             
        3. deficytem budżetowym w wysokości                                    4.799.544,89 zł
 
Deficyt w wysokości 4.299.544,89 zł zostanie pokryty kredytem bankowym,
a 500.000 zł z nadwyżki budżetowej.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega ogłoszeniu 
w sposób zwyczajowo przyjęty.


załącznik

27 KBPobierz