Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Uchwała Nr XXXII/248/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXXII/248/09
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 kwietnia 2009 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806;
z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420;
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832), a także na podstawie:
- InformacjiI Nr 34/49 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Koszalinie z dnia 3.04.3009 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej
na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. o kwotę 4.518 zł;
- wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Białym Borze w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki;
- wniosku kierownika MGOPS w Białym Borze w sprawie zmian w planie finansowym jednostki;
- wniosku Burmistrza w sprawie  zmian w budżecie gminy.
 
u c h w a l a   się co następuje:
 
 
§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu w 2009 r. na wieloletnie programy inwestycyjne stanowiących załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXVII/214/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2009 rok, który po dokonanych zmianach przedstawia się, jak
w załączniku nr 3.
 
§ 2. Dokonuje się zmian w planach przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. stanowiącego załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXVII/214/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2009 rok, który po dokonanych zmianach przedstawia się, jak w załączniku nr 4.
 
§ 3. Budżet gminy na rok 2009 zamyka się:
 
1) Dochodami w kwocie                                                                         20.784.032,20 zł
     w tym:
    - na zadania zlecone                                                                                2.395.672,00
 
2) Wydatkami w kwocie                                                                         25.583.572,20 zł
    w tym:
    - na zadania zlecone                                                                                 2.395.672,00zł
 
3) Deficytem budżetu w wysokości                                                           4.799.540,00zł
 
Deficyt zostanie pokryty kredytem bankowym w wysokości 4.299.540,00zł,
a 500.000 zł z nadwyżki budżetowej.
 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.