Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Uchwała Nr XXVIII/217/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXVIII/217/09
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 29 stycznia 2009 r.
 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806;
z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327)
oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420;
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832)
, a także na podstawie:

 
- wniosku Burmistrza w sprawie  zmian w budżecie gminy.
 

u c h w a l a   się co następuje:

 
 

§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu w 2009 r. na wieloletnie programy inwestycyjne stanowiących załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXVII/214/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2009 rok, który po dokonanych zmianach przedstawia się, jak
w załączniku nr 2.

 

§ 2. Budżet gminy na rok 2009 zamyka się:

 

1) Dochodami w kwocie                                                                       19.338.674,00 zł

     w tym:
    - na zadania zlecone                                                                                2.391.154,00
 
2) Wydatkami w kwocie                                                                          24.295.833,00 zł
    w tym:
    - na zadania zlecone                                                                                 2.391.154,00zł
 

3) Deficytem budżetu w wysokości                                                    4.957.159,00 zł

 

Deficyt zostanie pokryty kredytem bankowym w wysokości 4.457.159 zł,
a 500.000 zł z nadwyżki budżetowej.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.