Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

ZARZĄDZENIE NR 141/ 2010 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Biały Bór na rok 2011 z zakresu: „Kultury fizycznej i sportu”, „Kultury, sztuki, ochr

ZARZĄDZENIE NR 141/ 2010
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
z dnia 30 grudnia 2010 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Biały Bór na rok 2011 z zakresu: „Kultury fizycznej i sportu”, „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji” oraz „Ochrony i promocji zdrowia”.
 
Na podstawie art. 11 ust 1 pkt. 1 oraz art. 13 i 14 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Uchwały Nr L/400/2010 Rady Miejskiej w Białym Borzez dnia 10 listopada 2010 r.w sprawie przyjęciaRocznego programu współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok” oraz Uchwały Nr III/5/10Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie „Uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2011 rok”,
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Biały Bór na rok 2011 z zakresu: „Kultury fizycznej i sportu”, ”Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji” oraz „Ochrony i promocji zdrowia” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej,  na stronie internetowej www.bip.bialybor.com.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białym Borze oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych.


Załączniki do zarządzenia

37 KBPobierz