Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Biały Bór na rok 2010 z zakresu: „Kultury fizycznej i sportu”, „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji”, „Ochrony i promocji zdrowia”.OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ BIAŁY BÓR W 2010 ROKU
 
Burmistrz Białego Boru
 
na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96, poz.876 z późn. zm.)
 
dnia 7 stycznia 2010 roku ogłasza otwarty konkurs ofert
 
dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2010 z zakresu:
 
1.      Kultury fizycznej i sportu.
2.      Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
3.      Ochrony i promocji zdrowia.
 
 
I Rodzaje zadań:
 
Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.
 
Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Gminy Biały Bór na rok 2010 środki finansowe w wysokości 235.000,00 zł. (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych).
W roku 2009 wynosiła 222.000,00 zł. (słownie: dwieście dwadzieścia dwa złote 00/100 groszy).
Rodzaj zadań :
 
 1. Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu - piłka nożna i piłka siatkowa. Na realizację zadania Burmistrz Białego Boru przeznaczy 130.000,00 zł.
  z budżetu na rok 2010.
      W budżecie roku 2009 na realizację zadania przeznaczono 125.000,00zł.
 1. Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu -  jeździectwo.
      Na realizację zadania Burmistrz Białego Boru przeznaczy 43.000,00 zł. z budżetu na  rok 2010. W budżecie roku 2009 na realizację zadania przeznaczono 40.000,00 zł.
 1. Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie - kajakarstwo.
      Na realizację zadania Burmistrz Białego Boru przeznaczy 28.000,00 zł. z budżetu na  rok 2010. W budżecie roku 2009 na realizację zadania przeznaczono 25.000,00 zł.
 1. Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie - wschodnich sztuk walki.
      Na realizację zadania Burmistrz Białego Boru przeznaczy 10.000,00 zł. z budżetu na  rok 2010. W budżecie roku 2009 na realizację zadania przeznaczono 9.000,00 zł.
 1. Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportu szkolnego. Na realizację zadania Burmistrz Białego Boru przeznaczy 12.000,00 zł. z budżetu na rok 2010.
      W budżecie roku 2009 na realizację zadania przeznaczono 12 000,00 zł.
 1. Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu - lekka atletyka, integracja osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia sportowe, organizacja zawodów
  i turniejów sportowych, organizacja rajdów i imprez rekreacyjnych.
      Na realizację zadania Burmistrz Białego Boru przeznaczy 12.000,00 zł. z budżetu na  rok 2010. W budżecie roku 2009 na realizację zadania przeznaczono 11 000,00 zł.
 
Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI.
 
Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Gminy Biały Bór na rok 2010 środki finansowe w wysokości 23.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).
W roku 2009 wyniosła 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy).
Rodzaj zadań:
 
 1. Edukacja publiczna, oświata i wychowanie:
a)      organizacja konkursów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
b)       organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
 
       2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji:
a)      organizacja koncertów, przeglądów i spotkań muzycznych,
b)      organizacja konkursów recytatorskich,
c)      organizacja konkursów fotograficznych,
d)      organizacja konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży.
 
3. W zakresie działania na rzecz mniejszości narodowych:
a)      wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych
 
       3. Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Biały Bór.
 
 
Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA.
 
Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Gminy Biały Bór na rok 2010 środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
W roku 2009 wynosiło 12.000,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych ).
Rodzaj zadań:
 
 1. Organizacja imprez integracyjnych, sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym promujących zdrowy styl życia.
 2. Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności.
 3. Zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu.
 4. Zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem.
 5. Ograniczenie używania substancji i związanych z tym szkód zdrowotnych.
 6. Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia.
 7. Zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia.
 8. Stworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączanie się lub powrót do czynnego życia.
 9. Intensyfikacja profilaktyki próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci, młodzieży oraz kobiet w ciężarnych.
 10. Promocja zdrowia poprzez upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa.
 11. Zadania działu w zakresie promocji zdrowia promowanie i koordynacja działań zmierzających do wdrożenia celów Narodowego Programu Zdrowia oraz inicjowanie przedsięwzięć w zakresie ich realizacji, realizacja założeń polityki zdrowotnej państwa, podejmowanie działań na rzecz zapewnienia ochrony zdrowia psychicznego we współdziałaniu z samorządami terytorialnymi i instytucjami do tego powołanymi, współdziałanie przy organizacji szkoleń związanych z profilaktyką i promocją zdrowia.
 
II Zasady przyznawania dotacji:
 
 1. Postępowania konkursowe prowadzone będzie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.).
 2. Oferta musi być wypełniona na formularzu określonym w ogłoszeniu konkursowym
  i zawierać załączniki wymienione w ogłoszeniu.
 3. Oferty nie zawierające kompletu dokumentów, nie spełniające wymogów formalnych, złożone na niewłaściwych drukach, lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  W uzasadnionych pisemnych przypadkach dopuszcza się odstępstwo do braku kompletnych dokumentów i ich uzupełnienie w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia uchybień formalnych wniosku.
 4. Wkład własny finansowy lub nie finansowy przyjmuje się w wysokości min. 10 % wartości zadania.
 5. Kryteria jakie m.in. muszą spełniać organizacje pozarządowe składające ofertę :
      - posiadać osobowość prawną,
      - prowadzić działalność na terenie gminy Biały Bór,
      - proponowane zadanie  musi się mieścić w działalności statutowej oferenta.
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. W przypadku złożenia przez podmiot kilku ofert w oddzielnych kopertach, wymagane załączniki należy dołączyć do jednej z ofert, a w pozostałych umieścić informacje, która oferta je zawiera.
 3. W przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana istnieje możliwość negocjacji kosztorysu i/lub harmonogramu realizacji zadania przed zawarciem umowy.
 4. Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie umowy pomiędzy dotowanym,
  a dotującym.
 
III Termin i warunki realizacji zadania :
 
 1. Zadania muszą być realizowane w roku 2010, przy czym końcowy termin wykonania zadania ustala się na dzień 31 grudnia 2010 roku.
 2. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na: zadania i zakupy inwestycyjne (w tym: wydatki remontowe oraz modernizacje budynków i obiektów); zakup środków trwałych za wyjątkiem dzieł artystycznych i nagród rzeczowych
  (w przypadku organizacji konkursów); wypłatę honorariów dla koordynatora lub kierownika projektu będącego członkiem podmiotu ubiegającego się o dotację; nagrody pieniężne; zakup gruntów, działalność gospodarczą, działalność polityczną
  i religijną.  
 3. Środki finansowe przekazane zostaną w formie przelewu na rachunek bankowy oferenta.
 4. W ramach realizacji zadania oferent zobowiązany jest m.in. do :
      - wykonania zadania, o którym mowa powyżej w sposób efektywny, oszczędny
      i terminowy,
      - wydatkowania ewentualnie przyznanych środków finansowych (zgodnie
      z obowiązującymi przepisami) tylko na to zadanie, na które zostały przyznane,
      - prawidłowego i terminowego rozliczenia przyznanych środków finansowych do dnia             31.01.2011 roku.
 
IV Wymagane dokumenty:
 
Oferty należy składać na właściwym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia
o konkursie. Formularze są dostępne w Urzędzie Miejskim w Białym Borze, ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór, pok. nr 10 oraz w BIP Urzędu Miejskiego w Białym Borze: www.bip.bialybor.com.pl (zakładka- konkursy).
 
Do oferty należy dołączyć:
 1. Statut - w przypadku organizacji po raz pierwszy ubiegających się o dotacje z budżetu Gminy Biały Bór. W przypadku organizacji, których statut znajduje się w Urzędzie Miejskim w Białym Borze wymagane jest załączenie oświadczenia o zgodności odpisu statutu ze stanem prawnym i faktycznym na dzień składania oferty
  załącznik nr 2.
 2. Aktualny (tj. nie późniejszy niż z przed 3-miesięcy od dnia złożenie wniosku o dotację) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis
  z właściwego rejestru lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta (aktualny wyciąg z KRS lub inny dokument właściwy oznacza, że jest on zgodny ze stanem faktycznym);
 3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za ostatni zamknięty rok.
 4. Pisemne oświadczenia:  
-          o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów - załącznik nr 3.
-          o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku - załącznik nr 4.
-          oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych - załącznik nr 5.
-          ewentualne pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z KRS).
 1. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje realizatorów zadania np. kserokopie dyplomów, zaświadczenia ukończonych kursów.
 
Wyżej wymienione oświadczenia stanowią integralną część oferty.
Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 
V. Miejsce i termin składania ofert:
 
Oferty należy składać w jednym egzemplarzu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Białym Borze, ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór, lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Białym Borze
ul. Żymierskiego 10,
78-425 Biały Bór
z dopiskiem:  „Otwarty konkurs ofert”  i nazwą zadania, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia konkursu (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego), tj. do dnia 08 lutego 2010 roku do godziny 15.15. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.
Osobą udzielająca informacji w sprawach merytorycznych i formalnych jest Pani Magdalena Rajnert, tel. 0943739032 wew.536, e-mail: promocja@bialybor.com.pl.
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
 
 1. Oferty przekazywane będą pod obrady Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Białego Boru, która zbierze się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert.
 2. Opis działania Komisji Konkursowej określony jest w Regulaminie Pacy Komisji Konkursowej, przyjętym zarządzeniem Burmistrza.
 3. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
      - zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym,
      - wartość merytoryczna oferty,
      - koszt realizacji zadania,
      - dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań,
      - przewidywane efekty realizacji zadania,
      - inne kryteria wskazane w ogłoszeniu konkursowym.
 1. Wyniki postępowania konkursowego podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza Białego Boru.
 2. Termin realizacji zadania zleconego organizacji pozarządowej zostaje określony
  w zawartej umowie, stanowiącej załącznik nr 6 do ogłoszenia.
 3. Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest:
-          akceptacja przez strony postanowień umowy,
-          skorygowany kosztorys za względu na rodzaj kosztów oraz kosztorys ze względu na        przewidywane źródła finansowania (zgodnie ze wzorem z oferty);
-          zaktualizowany harmonogram realizacji zadania;
-          oświadczenie oferenta o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym
i faktycznym w dniu podpisania umowy.
 
VII Ogólne warunki realizacji zleconego zadania publicznego:
 
W trakcie realizacji zadania oferent składa merytoryczno – finansowe sprawozdanie
z jego wykonania za I półrocze do 31 lipca 2010 r. i sprawozdanie końcowe do 31 stycznia 2011 r. - załącznik nr 7.
Kontrola prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu przez właściwy organ. Szczegółowe zasady kontroli, konsekwencje oraz inne ustalenia nie obejmujące w/w zasad będą określone w zawartych umowach.  
 
 
 
 

załączniki do konkursu

63 KBPobierz