Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

ZARZĄDZENIE NR 99/ 09BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 24 września 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Biały Bór na rok 2009 z zakresu .: „Ochrona i promocja zdrowia”

ZARZĄDZENIE NR 99/ 09
 
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
 
z dnia 24 września 2009 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
 
Gminy Biały Bór na rok 2009 z zakresu .:
 
„Ochrona i promocja zdrowia”
 
Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)
i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XXVI/ 211/ 2008 Rady Miejskiej
w Białym Borze z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok” oraz Uchwały XXVII/ 214/ 2008 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie „Uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2009 rok.
 
Zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Biały Bór na rok 2009 z zakresu: „Ochrona i promocja zdrowia”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się - Inspektorowi ds. promocji, turystyki, sportu, kultury i sztuki oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi – P. Magdalenie Rajnert.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania w dzienniku o zasięgu lokalnym, na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miejskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Białego Boru www.bip.bialybor.com.pl.

Załączniki do zarządzenia .zip(.doc)

51 KBPobierz