Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Burnistzr Białego Boru, ogłasza: OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA W ROKU 2009 „OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA”

OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA W ROKU 2009
 
„OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA”
 
            Burmistrz Białego Boru na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 876
z późniejszymi zmianami) dnia 6 sierpnia 2009r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego i podmiotów wymienionych w art. 3ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2009 z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
 
I. Rodzaj zadania:
 
 1. Organizacja imprez integracyjnych, sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym promujących zdrowy styl życia.
 2. Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności.
 3. Zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu.
 4. Zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem.
 5. Ograniczenie używania substancji i związanych z tym szkód zdrowotnych.
 6. Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia.
 7. Zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia.
 8. Stworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączanie się lub powrót do czynnego życia.
 9. Intensyfikacja profilaktyki próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci, młodzieży oraz kobiet w ciężarnych.
 10. Promocja zdrowia poprzez upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa.
 11. Zadania działu w zakresie promocji zdrowia promowanie i koordynacja działań zmierzających do wdrożenia celów Narodowego Programu Zdrowia oraz inicjowanie przedsięwzięć w zakresie ich realizacji, realizacja założeń polityki zdrowotnej państwa, podejmowanie działań na rzecz zapewnienia ochrony zdrowia psychicznego we współdziałaniu z samorządami terytorialnymi i instytucjami do tego powołanymi, współdziałanie przy organizacji szkoleń związanych z profilaktyką i promocją zdrowia.
 
Na realizację zadań Burmistrz Białego Boru przeznacza 11.825,00 zł.
 
 II. Zasady przyznawania dotacji:
 1. Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
  z 2003r. Nr 96, poz. 876 z późniejszymi zmianami).
 2. Oferta musi być wypełniona na formularzu określonym w ogłoszeniu konkursowym
  i zawierać załączniki wymienione w ogłoszeniu.
 3. Oferty nie zawierające kompleksu dokumentów, nie spełniające wymogów formalnych, złożone na niewłaściwych drukach, lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane – w uzasadnionych pisemnych przypadkach dopuszcza się odstępstwo co do braku kompletnych dokumentów lub ich uzupełnienie w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia uchybień formalnych wniosku.
 4. Wkład własny finansowy lub nie finansowy przyjmuje się w wysokości min. 10% wartości zadania.
 5. Kryteria, jakie m. in. muszą spełniać organizacje pozarządowe składające ofertę:
a)      posiadanie osobowości prawnej,
b)      prowadzić działalność na terenie Gminy Biały Bór.
 1. Proponowany projekt musi mieścić się w działalności statusowej oferenta.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. W przypadku złożenia przez podmiot kilku ofert w oddzielnych kopertach, wymagane załączniki należy dołączyć do jednej oferty, a w pozostałych umieścić informację, która oferta je zawiera.
 4. W przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskodawca istnieje możliwość negocjacji kosztorysu i/lub harmonogramu realizacji zadania, przed zawarciem umowy.
 5. Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie umowy pomiędzy dotowanym,
  a dotującym.
 
III. Termin i warunki realizacji zadania:
 1. Zadania muszą odbywać się w roku 2009, przy czym końcowy termin wykonania zadania ustala się na dzień 31 grudnia 2009r.
 2. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na:
-         wydatki inwestycyjne (w tym zakup sprzętu, wydatki remontowe oraz modernizacyjne budynków i obiektów),
-         bieżącą działalność organizacji,
-         zakup środków trwałych za wyjątkiem dzieł artystycznych oraz nagród rzeczowych (w przypadku organizacji konkursów),
-         zakup gruntów,
-         działalność gospodarczą,
-         działalność polityczną i religijną.
 1. Środki finansowe przekazane zostaną w formie przelewu na rachunek bankowy oferenta.
 2. W ramach realizacji zadania oferent zobowiązany jest m.in. do:
-         wykonania zadania, o którym mowa powyżej w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
-         wydatkowania ewentualnie przyznanych środków finansowych (zgodnie
z obowiązującymi przepisami) tylko na to zadanie, na które zostały przyznane,
-         prawidłowego i terminowego rozliczenia przyznanych środków finansowych.
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
Oferty należy składać na właściwym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Formularze dostępne są w Urzędzie Miejskim w Białym Borze – pokój nr 4, ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór, tel. (0-94) 37 39 002 wew. 604 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białym Borze: www.bip.bialybor.com.pl (zakładka - konkursy).
 
 
Do oferty należy dołączyć:
-         aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
-         sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok (w przypadku organizacji nowopowstałych wyciąg z rachunku bankowego za okres ostatnich trzech miesięcy),
-         aktualny statut,
-         pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów – załącznik nr 2 do ogłoszenia,
-         pisemne oświadczenie upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu danego podmiotu, iż oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku – załącznik nr 3 do ogłoszenia,
-         pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statusem
i opisem z Krajowego Rejestru Sądowego).
 
Wyżej wymienione oświadczenia stanowią integralną część oferty. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez chociaż jedną
z osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu.
 
V. Miejsce i termin składania ofert:
 
            Oferty należy składać w jednym egzemplarzu w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Białym Borze, 78-425 Biały Bór, ul. Żymierskiego 10 z dopiskiem: „Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Biały Bór w roku 2009 w zakresie ochrony i promocji zdrowia” lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Białym Borze;
78-425 Biały Bór, ul. Żymierskiego 10 z dopiskiem: „Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Biały Bór w roku 2009 w zakresie ochrony i promocji zdrowia”
w terminie 30 dni od daty ogłoszenia konkursu (decyzje data wpływu do Urzędu), tj. do dnia 7 września 2009r. do godziny 15°°.
            Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.
Dodatkowych informacji udziela osoba zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Białym Borze na stanowisku ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, pomocy społecznej i archiwistyki; pokój nr 4, tel.: (0-94) 37 39 002 wew. 604 lub drogą elektroniczną pod adresem: archiwum@bialybor.com.pl.
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
 1. Oferty przekazywane będą pod obrady Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Białego Boru, która zbierze się najpóźniej w ciągu 14 dni po upływie terminu składania ofert. Opis działania Komisji Konkursowej określony będzie
  w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej, przyjętym zarządzeniem Burmistrza Białego Boru.
 2. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
-         zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym,
-         wartość merytoryczna oferty,
-         koszty realizacji zadania,
-         dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań,
-         przewidywane efekty realizacji zadania,
-         inne kryteria wskazane w ogłoszeniu konkursowym.
 1. Wyniki postępowania konkursowego są przedkładane Burmistrzowi Białego Boru do zatwierdzenia.
 2. Termin realizacji zadania zleconego organizacji pozarządowej zostaje określony
  w zawartej umowie, stanowiącej załącznik nr 4 do ogłoszenia: dotacja będzie udzielona w formie przelewu na konto oferenta.
 3. Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest:
-         akceptacja przez strony postanowień umowy,
-         dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu i/lub harmonogramu realizacji zadania, przed zawarciem umowy w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana.
 
VII. Ogólne warunki realizacji zleconego zadania publicznego:
1.      Po zakończeniu realizacji zadania oferent składa merytoryczno – finansowe sprawozdanie z jego wykonania w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania – załącznik nr 5 do ogłoszenia.
 1. Kontrola prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu przez właściwy organ.
 
Szczegółowe zasady kontroli, konsekwencje oraz inne ustalenia nie obejmujące w/w zasad będą określone w umowach.
 


Załączniki do konkursu

53 KBPobierz