Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

.Burmistrz Białego Boru OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADNIA W ROKU 2009 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADNIA W ROKU 2009
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
 
Burmistrz Białego Boru
 
na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96, poz.876 z późn. zm.)
 
dnia 1 kwietnia 2009 roku ogłasza otwarty konkurs ofert
 
dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku ,na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2009 z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 
I Rodzaj zadania :
 
1.Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna i piłka siatkowa.
Na realizację zadania Burmistrz Białego Boru przeznaczy 9.800,00 zł z budżetu na rok 2009.
2. Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie jeździectwo.
Na realizację zadania Burmistrz Białego Boru przeznaczy 4.000,00 zł z budżetu na rok 2009.
3. Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie kajakarstwo.
Na realizację zadania Burmistrz Białego Boru przeznaczy 25.000,00 zł z budżetu na rok 2009.
 
II Zasady przyznawania dotacji:
 
1.Postępowania konkursowe prowadzone będzie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.).
2.Oferta musi być wypełniona na formularzu określonym w ogłoszeniu konkursowym
i zawierać załączniki wymienione w ogłoszeniu.
3.Ofery nie zawierające kompletu dokumentów, nie spełniające wymogów formalnych, złożone na niewłaściwych drukach, lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane –
w uzasadnionych pisemnych przypadkach dopuszcza się odstępstwo co do braku kompletnych dokumentów lub ich uzupełnienie w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia uchybień formalnych wniosku.
4.Wkład własny finansowy lub nie finansowy przyjmuje się w wysokości min. 10 % wartości zadania.
5.Kryteria jakie m.in. muszą spełniać organizacje pozarządowe składające ofertę :
- posiadania osobowości prawnej,
- prowadzić działalność na terenie Gminy Biały Bór.
6. Proponowany projekt musi się mieścić w działalności statutowej oferenta.
7.Złośenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
8.W przypadku złożenia przez podmiot kilku ofert w oddzielnych kopertach, wymagane załączniki należy dołączyć do jednej oferty, a w pozostałych umieścić informacje, która oferta je zawiera.
9.W przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana istnieje możliwość negocjacji kosztorysu i/lub harmonogramu realizacjo zadania przed zawarciem umowy.
10.Warunkim przekazania dotacji jest podpisanie umowy pomiędzy dotowanym a dotującym.
 
 
III Termin i warunki realizacji zadania :
 
1.Zadania muszą odbywać się w roku 2009, przy czym końcowy termin wykonania zadania ustala się na dzień 31 grudnia 2009 roku.
2.Srodki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone za zakup : wydatki inwestycyjne (w tym zakup sprzętu, wydatki remontowe oraz modernizacje budynków i obiektów) oraz na zakup środków trwałych.
3.Środki finansowe przekazane zostaną w formie przelewu na rachunek bankowy oferenta.
4.W ramach realizacji zadania oferent zobowiązany jest m.in. do :
- wykonania zadania, o którym mowa powyżej w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
- wydatkowania ewentualnie przyznanych środków finansowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami) tylko na to zadanie, na które zostały przyznane,
- prawidłowego i terminowego rozliczenia przyznanych środków finansowych.
 
IV Wymagane dokumenty:
 
Oferty należy składać na właściwym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia
o konkursie. Formularze są dostępne w Urzędzie Miejskim w Białym Borze, ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór – pokój nr 10, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białym Borze: www.bip.bialybor.com.pl (zakładka- konkursy).
Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za ostatni rok,
- aktualny statut,
- pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów- załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie,
- pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu, iż oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku - załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie,
- pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z KRS).
Wyżej wymienione oświadczenia stanowią integralną część oferty. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 
V. Miejsce i termin składania ofert:
 
Oferty należy składać w jednym egzemplarzu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Białym Borze, ul. Żymierskiego 10,78-425 Biały Bór, lub przesłać na adres  
z dopiskiem: „Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Biały Bór w roku 2009w zakresie kultury fizycznej i sportu”, lub przesłać pocztą na adres : Urząd Miejski w Białym Borze, ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór, Referat ds. Promocji, Turystyki, sportu, Kultury i Sztuki oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w terminie 30 dni od daty ogłoszenia konkursu (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Białym Borze),tj. do dnia 30 kwietnia 2009 roku do godziny 16.00.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia. Dodatkowych informacji udziela koordynator ds. współpracy, którą pełni osoba zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Białym Borze na stanowisku ds. promocji, turystyki, sportu, kultury i sztuki oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi pod nr tel. 0943739032 wew.536 lub drogą elektroniczną pod adresem: promocja@bialybor.com.pl.
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
 
1.Oferty przekazywane będą pod obrady Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Białego Boru, która zbierze się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Opis działania Komisji Konkursowej określony jest w Regulaminie Pacy Komisji Konkursowej, przyjętym zarządzeniem Burmistrza.
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
- zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym,
- wartość merytoryczna oferty,
- koszt realizacji zadania,
- dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań,
- przewidywane efekty realizacji zadania,
- inne kryteria wskazane w ogłoszeniu konkursowym.
2.Wyniki postępowania konkursowego są przedkładane Burmistrzowi Białego Boru do zatwierdzenia.
3.Termin realizacji zadania zleconego organizacji pozarządowej zostaje określony w zawartej umowie, stanowiącej załącznik nr 4 do ogłoszenia o konkursie.
4.Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest :
- akceptacja przez strony postanowień umowy
- dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu i/lub harmonogramu realizacji zadania przed zawarciem umowy w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana.
 
VII Ogólne warunki realizacji zleconego zadania publicznego:
 
1.Po zakończeniu realizacji zadania oferent składa merytoryczno – finansowe sprawozdanie
z jego wykonania za I półrocze do 31 lipca b.r. i II półrocze do 31 stycznia 2010 roku - załącznik nr 5 do ogłoszenia o konkursie.
2.Kontrola prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu przez właściwy organ. Szczegółowe zasady kontroli, konsekwencje oraz inne ustalenia nie obejmujące w/w zasad będą określone w umowach.  
 


Załączniki do ogłoszenia

53 KBPobierz