Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA W ROKU 2009 „KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI”

OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA W ROKU 2009
 
„KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI”
 

Burmistrz Białego Boru na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.z 2003 r. Nr 96, poz. 876 z późn. zm.) dnia 6 stycznia 2009r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2009 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

I. Rodzaj zadania
1. Edukacja publiczna, oświata i wychowanie:

a) organizacja konkursów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,

b) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji:

a) organizacja koncertów, przeglądów i spotkań muzycznych,

b) organizacja konkursów recytatorskich,

c) organizacja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży.

3. W zakresie działania na rzecz mniejszości narodowych:

a) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych.

Na realizację zadań Burmistrz Białego Boru przeznaczy 20 000,00zł

II. Zasady przyznawania dotacji:
1.Postępowanie konkursowe prowadzone będzie zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

2.Oferta musi być wypełniona na formularzu określonym w ogłoszeniu konkursowym i zawierać załączniki wymienione w ogłoszeniu.

3.Oferty nie zawierające kompletu dokumentów, nie spełniające wymogów formalnych, złożone na niewłaściwych drukach, lub założone po terminie nie będą rozpatrywane – w uzasadnionych pisemnych przypadkach dopuszcza się odstępstwo co do braku kompletnych dokumentów lub ich uzupełnienie w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia uchybień formalnych wniosku.

4.Wkład własny finansowy lub nie finansowy przyjmuje się w wysokości min. 10% wartości zadania.

5. Kryteria, jakie m.in. muszą spełniać organizacje pozarządowe składające ofertę:

a) posiadanie osobowości prawnej
b) prowadzić działalność na terenie Gminy Biały Bór

6. Proponowany projekt musi mieścić się w działalności statutowej oferenta.
7.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
8.W przypadku złożenia przez podmiot kilku ofert w oddzielnych kopertach, wymagane załączniki należy dołączyć do jednej oferty, a w pozostałych umieścić informację, która oferta je zawiera.
9.W przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana istnieje możliwość negocjacji kosztorysu i/lub harmonogramu realizacji zadania, przed zawarciem umowy.
10.Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie umowy pomiędzy dotowanym a dotującym.

III. Termin i warunki realizacji zadania:
1.Zadania muszą odbywać się w roku 2009, przy czym końcowy termin wykonania zadania ustala się na dzień 31 grudnia 2009r.
2.Środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na: wydatki inwestycyjne (w tym zakup sprzętu, wydatki remontowe oraz modernizacyjne budynków i obiektów), zakup środków trwałych za wyjątkiem dzieł artystycznych oraz nagród rzeczowych (w przypadku organizacji konkursów), zakup gruntów, działalność gospodarczą, działalność polityczną i religijną;
3.Środki finansowe przekazane zostaną w formie przelewu na rachunek bankowy oferenta.
4.W ramach realizacji zadania oferent zobowiązany jest m.in. do:
- wykonania zadania, o którym mowa powyżej w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
- wydatkowania ewentualnie przyznanych środków finansowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami) tylko na to zadanie, na które zostały przyznane,
- prawidłowego i terminowego rozliczenie przyznanych środków finansowych.

IV. Wymagane dokumenty:
Oferty należy składać na właściwym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1do ogłoszenia. Formularze dostępne są w Urzędzie Miejskim w Białym Borze- pokój nr 7; ul. Żymierskiego 10 ; 78 – 425 Biały Bór; tel. (094) 37 39 032 wew.538;  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białym Borze : www.bip.bialybor.com.pl, (zakładka – konkursy).
Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
- aktualny statut,
- pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów- załącznik nr 2 do ogłoszenia,
- pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu, iż oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku – załącznik nr 3 do ogłoszenia,
- pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).
Wyżej wymienione oświadczenia stanowią integralną część oferty. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność oryginałem, przez chociaż jedną z osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu.

V. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w jednym egzemplarzu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Białym Borze ; ul. Żymierskiego 10; 78 – 425 Biały Bór z dopiskiem: „Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Biały Bór w roku 2009 w zakresie kultury fizycznej i sportu” lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Białym Borze ; Referat ds. promocji, turystyki, sportu, kultury i sztuki oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi; ul. Żymierskiego 10; 78 – 425 Biały Bór w terminie 30 dni od daty ogłoszenia konkursu (decyduje data wpływu do Urzędu), tj. do dnia 04 lutego 2009 do godziny 15.00.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.
Dodatkowych informacji udziela koordynator ds. współpracy , którą pełni osoba zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Białym Borze na stanowisku ds. promocji , turystyki, sportu, kultury i sztuki oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi pod nr tel.: (094) 37 39 032 wew.538 lub drogą elektroniczną pod adresem: promocja@bialybor.com.pl,

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
1.Oferty przekazywane będą pod obrady Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Burmistrza, która zbierze się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert; opis działania Komisji Konkursowej określony będzie w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej, przyjętym zarządzeniem Burmistrza; kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

- zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym,

- wartość merytoryczna oferty,
- koszty realizacji zadania,
- dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań,
- przewidywane efekty realizacji zadania,

- inne kryteria wskazane w ogłoszeniu konkursowym.
2.Wyniki postępowania konkursowego są przedkładane Burmistrzowi Białego Boru do zatwierdzenia.
3.Termin realizacji zadania zleconego organizacji pozarządowej zostaje określony w zawartej umowie, stanowiącej załącznik nr 4 do ogłoszenia; dotacja będzie udzielona w formie przelewu na konto oferenta.
4.Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest:

- akceptacja przez strony postanowień umowy,

 - dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu i /lub harmonogramu realizacji zadania, przed zawarciem umowy w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana.

VII Ogólne warunki realizacji zlecanego zadania publicznego

1.Po zakończeniu realizacji zadania oferent składa merytoryczno – finansowe sprawozdanie z jego wykonania w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania - załącznik nr 5 do ogłoszenia.

 2.Kontrola prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu przez właściwy organ.

Szczegółowe zasady kontroli, konsekwencje oraz inne ustalenia nie obejmujące w/w zasad będą określone w umowach.

 
 

Załączniki

73 KBPobierz