Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Burmistrz Białego Boru dnia 3 stycznia 2008r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwiet


Burmistrz Białego Boru

na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

dnia 3 stycznia 2008r. ogłasza otwarty konkurs ofert

dla

organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

na realizację zadania publicznego w roku 2008 pn.:

I. Rodzaj zadania

„Organizowanie zajęć, zawodów, współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym w oparciu o dyscyplinę sportu - piłka nożna, jeździectwo, kajakarstwo oraz karate”

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Pula środków finansowych przeznaczonych na wsparcie/powierzenie realizacji zadania wynosi: 130.000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert i zawarciu pisemnej umowy z wybranym oferentem.

2. Zgodnie z art. 4 ust. 1 punkt 14 w/w ustawy sfera zadań publicznych, w ramach której realizowane będzie zadnie to: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zgłoszonego projektu obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2008.

2. Podmiot składający ofertę winien posiadać doświadczenie zapewniające wykonanie zadania.

V. Termin składania ofert

Oferty można składać w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia konkursu, przy czym ostatnim dniem wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Białym Borze jest dzień upływu wyznaczonego 30 dniowego terminu.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w 1 egzemplarzu: przesłać przesyłką pocztową lub składać osobiście na adres: Urząd Miejski w Białym Borze, ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór. Na kopercie należy umieścić dopisek z nazwą konkursu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Oferta nie podlega otwarciu przed upływem terminu składania ofert.

2. Oferty będą rozpatrzone i ocenione w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do składnia ofert, przez wyznaczonego przez Burmistrza Białego Boru do czynności konkursowych pracownika Urzędu Miejskiego w Białym Borze, w oparciu o następujące kryteria:

1. Kompletność oferty;

2. Ocena możliwości realizacji zadania;

3. Zgodność projektu z zadaniami statutowymi;

4. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, z uwzględnieniem wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania oraz wkładu finansowego i rzeczowego wnioskodawcy, a także harmonogramu realizacji zadania (zasięg terytorialny działania organizacji na terenie Gminy Biały Bór, ilość zawodników biorąca udział w treningach, zawodach, ilość zajęć, zawodów i imprez organizowanych przez podmiot oraz ich zasięg terytorialny);

5. Ocena gwarancji jakości zadania w oparciu o:

- czas funkcjonowania i prowadzenia działalności oferenta na terenie miasta i gminy Biały Bór,

- doświadczenie oferenta w realizacji tego typu zadania potwierdzone np. referencjami,

- kwalifikacje realizatorów (kadra z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami),

- baza materialno - techniczna;

6. Ocena jakości merytorycznego sposobu realizacji zadania;

3. O wyborze oferty zostaną powiadomione wszystkie podmioty składające ofertę.

VII. Informacja na temat zrealizowanych w 2007r. przez Gminę Biały Bór zadań publicznych tego samego rodzaju wraz z wysokością udzielonych dotacji

W roku 2007 wartość udzielonej dotacji ze środków Gminy Biały Bór na zadanie publiczne tego samego rodzaju wynosiła 80.000 zł.

VIII. Informacje dodatkowe

1. Regulamin konkursu, wzór oferty, wzór umowy i wzór rozliczenia dostępne są w siedzibie Gminy Biały Bór oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białym Borze www.bialybor.com.pl, zakładka konkursy.

2. Szczegóły dotyczące zasad przyznawania dotacji, warunków realizacji zadania, trybu i kryteriów stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty opisane są w Regulaminie otwartego konkursu ofert. Organizator konkursu zobowiązuje uczestników konkursu do zapoznania się i ścisłego przestrzegania jego postanowień.

2wzor_umowy.doc

56 KBPobierz

wzor_sprawozdania.doc

69 KBPobierz

wzor_oferty.doc

67 KBPobierz

regulamin_konkursu.doc

50 KBPobierz