Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Konkurs na najlepsze sołectwo

Konkurs na najlepsze sołectwo

Urząd Miejski w Białym Borze przypomina o możliwości wzięcia udziału w konkursie

na najlepsze sołectwo w gminie Biały Bór.

Przypomina się, że według uchwały podjętej przez Radę Miejską w Białym Borze

w dniu 28 czerwca 2004r.( Uchwała nr XX/145/04) termin zgłoszenia uczestnictwa sołectwa w konkursie upływa 28 lutego 2007 r.

Regulamin konkursu na najlepsze sołectwo w gminie Biały Bór

 1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz białego Boru.

 2. Celem konkursu jest wzbudzenie aktywności mieszkańców wsi w zakresie estetyzacji sołectwa, podniesienia walorów turystyczno-rekreacyjnych miejscowości, kształtowanie postaw współodpowiedzialności mieszkańców za środowisko naturalne i wizerunek Gminy.

 3. Do konkursu mogą przystąpić sołectwa, które złożą pisemną deklarację o chęci przystapienia do konkursu do końca lutego.

 4. Wymaga się, aby do konkursu przystapiło co najmniej osiem sołectw.

 5. Do prawidłowej oceny konkursu Burmistrz powoła komisję składającą się z trzech osób w terminie do końca marca.

 6. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców i sporządzi protokół, oraz arkusz ocen w oparciu o kryteria określone w pkt 7 niniejszego regulaminu i przedłoży je Burmistrzowi do dnia 20 sierpnia.

 7. Komisja konkursowa będzie oceniać sołectwa w siedmiu kategoriach przyznając punkty od 1 do 5:

  • celowość i trafność wykorzystania funduszy sołeckich za ubiegły rok,

  • ład, porządek i estetyka w sołectwie,

  • ocena wykonywanych prac przez mieszkańców na rzecz sołectwa w ciągu ostatnich dwóch lat,

  • zaangażowanie Rady Sołeckiej w sprawy wsi,

  • występowanie na terenie sołectwa zagrożeń pożarowych i ekologicznych

  ( dzikie wysypiska śmieci, zła lokalizacja stert i materiałów łatwopalnych),

   • organizowanie przez sołectwo imprez kulturalno-sportowych,

   • aktywność i efektywność w zdobywaniu środków spoza gminy

  ( np. fundusze i granty UE ).

  1. Sołectwa biorące udział w konkursie przyjmują regulamin konkursu bez zastrzeżeń.

  2. Ustala się następujące nagrody pieniężne dla laureatów konkursu:

  - I miejsce 3.000zł oraz dyplom;

  - II miejsce 2.000zł oraz dyplom;

  - III miejsce 1.000zł oraz dyplom.

  1. Przyznanie nagród i dyplomów następuje podczas Dożynek Gminnych.

  2. Konkurs wprowadza się od roku 2005.