Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OGŁOSZENIE Burmistrza Białego Boru o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biały Bór

RIPZ.pp.7320/1/08 Biały Bór, 14 kwietnia 2008 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Białego Boru

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biały Bór dla obszaru funkcjonalno-przestrzennego miejscowości Dołgie - Domaradz w obrębie ewidencyjnym Drzonowo i obszarów górniczych w obrębach Stepień, Drzonowo, Sępolno Wielkie.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biały Bór dla obszaru funkcjonalno-przestrzennego miejscowości Dołgie - Domaradz w obrębie ewidencyjnym Drzonowo i obszarów górniczych w obrębach Stepień, Drzonowo, Sępolno Wielkie, w dniach od 2 maja 2008 r. do 2 czerwca 2008 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białym Borze w pokoju nr 21.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 maja 2008r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Białym Borze ul. Żymierskiego 10.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Białego Boru, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2008r.

RIPZ.pp.7312/14/08 Biały Bór, 14 kwietnia 2008 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Białego Boru

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Kasiborek” obręb Sępolno Wielkie.

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Kasiborek” w zakresie działek nr 4/2, 5/1, 7 obręb geodezyjny Sępolno Wielkie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 kwietnia 2008 r do 20 maja 2008 r. , w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białym Borze w pokoju nr 21. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 maja 2008r. o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Sępolno Wielkie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Białego Boru, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2008r.