Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU. Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko aplikanta w Referacie Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Białym Borze w pełnym wymiarze czasu pracy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko  aplikanta w Referacie Straży Miejskiej

Urzędu Miejskiego w Białym Borze, ul. Żymierskiego 10

Opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bialybor.com.pl

w dniu 08 stycznia 2008r.
 

Na podstawie art.13  ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2008r. Nr 223,poz.1458 )

 

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko aplikanta w Referacie Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Białym Borze

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

I. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane za stanowiskiem:

 

1)     niezbędne:

a)     wykształcenie średnie.

b)     obywatelstwo polskie.

c)     ukończone 21 lat.

d)     dobra znajomość obsługi  komputera.

e)     posiadanie prawa jazdy kat. B.

f)       nienaganna opinia

g)     uregulowany stosunek do służby wojskowej.

h)     niekaralność.

i)        dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 

2)     dodatkowe:

a)     znajomość problematyki funkcjonowania straży gminnych(miejskich)

b)     ukończone kursy np. samoobrony, pracowników ochrony itp.

 
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 

1)     ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy,

2)     czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego –w zakresie określonym

     w przepisach o ruchu drogowym,

3)     ochrona obiektów komunalnych i użyteczności publicznej,

4)     ochrona urządzeń użyteczności publicznej,

5)     współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ratowania życia i zdrowia osób znajdujących się w zagrożeniu,

6)     udzielanie pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

7)     zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,

8)     współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

9)     doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu lub albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

10)informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

11)konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,

12)przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych.

 
 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

1)     list motywacyjny,

2)     życiorys(CV),

3)     kwestionariusz osobowy,

4)     kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

5)     kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

6)     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

8)     zaświadczenie lekarskie potwierdzające, ze stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

 

IV. Wymagane dokumenty można składać:

 

   1) osobiście :w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego

                       w Białym Borze, pokój Nr2

 
   2) przesłać pocztą na adres:
 

Urząd Miejski w Białym Borze

78-425 Biały Bór, ul. Żymierskiego 10

 
 
w terminie do dnia 20 stycznia 2009r. z dopiskiem na kopercie :
„nabór na stanowisko aplikanta
 
 

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego.

 
 
V. Inne informacje:
 

Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa na czas określony nie dłuższy niż 12 m-cy, w ramach którego odbywa przeszkolenie podstawowe.

Zatrudnienie strażnika na czas nieokreślony może nastąpić po ukończeniu przez niego z wynikiem pozytywnym przeszkolenia podstawowego.

 

Planowany termin zatrudnienia : 01 luty 2009r.

 

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego www.bip.bialybor.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białym Borze.

 

Oferty, które wpłyną po określonym terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.