Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Burmistrz Białego Boru ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze „REFERENT ADMINISTRACYJNO –KSIĘGOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE”

OGŁOSZENIE O NABORZE

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białym Borze (www.bip.bialybor.ajfatv.pl)

w dniu 07 listopada 2007r.

Na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.)

Burmistrz Białego Boru

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

„REFERENT ADMINISTRACYJNO -KSIĘGOWY

URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE”

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie (preferowane wyższe),

 • znajomość niżej wymienionych przepisów prawa,

 • umiejętność obsługi oprogramowania typu „FET TRAFIC,

 • co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku w Straży Miejskiej,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość biegłej obsługi komputera,

 • znajomość obsługi programu WORD, EXEL,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • komunikatywność.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku wynika z przepisów:

 • ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych(Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1593 z późn. zm.)

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz.U.z 1997r.Nr 123, poz.779 z późn zm.)

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 2000r. Nr98, poz.1071 z późn. zm.)

 

Zakres zadań obejmuje:

 • obsługę programu „FET TRAFIC”,

 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

 • obsługa interesantów,

 • obsługa kancelarii Straży Miejskiej.

 

Wymagane dokumenty:

 

1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV), kserokopie świadectw pracy,
3) kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń
o ukończonych kursach, szkoleniach,
4) kwestionariusz osobowy,
5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dn. 22.03.1999r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 ze zm.).
7) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
8) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie,
referencje.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 

• osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Białym Borze pok. Nr1

• przesłać na adres :

Urząd Miejski w Białym Borze

ul. Żymierskiego 10

78-425 Biały Bór

 

w terminie do dnia 23 listopada 2007r. z dopiskiem: ”Nabór na Stanowisko: Referent Administracyjno-Księgowy Urzędu Miejskiego w Białym Borze””

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego.

 

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa.

 

Uwaga :

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Burmistrz Białego Boru

 

Franciszek Lech Kwaśniewski