Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze z dnia 01 października 2007 r. o naborze kandydatów na wolne stanowisko specjalisty ds. kadr w Zespole szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze (78-425), ul. Dworcowa 19

OGŁOSZENIE

Dyrektora Zespołu Szkoły Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze

z dnia 01 października 2007 r.

o naborze kandydatów na wolne stanowisko specjalisty ds. kadr w Zespole szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze (78-425), ul. Dworcowa 19

Na podstawie art. 3a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) ogłaszam nabór na stanowisko urzędnicze -

specjalisty ds. kadr

Miejsce wykonywania pracy: Biały Bór - Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Dworcowa 19

Liczba lub wymiar etatu: 3/8 etatu (oczekiwany czas podjęcia pracy to 21 październik 2007 r.)

I. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. jest obywatelem polskim

 2. posiada wyższe wykształcenie oraz co najmniej 4-letni staż pracy w pełnym wymiarze czasu pracy,

 3. posiada wiedzę na temat zagadnień z zakresu prawa pracy, w tym, w szczególności w placówkach oświatowych,

 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 5. posiada zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,

 6. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

II. Wymagania dodatkowe:

1) prawo jazdy kat. B,

2) znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową,

3) znajomość obsługi komputera, aplikacji biurowych i oprogramowania kadr oraz wykorzystania Internetu,

4) uregulowany stosunek do służby wojskowej.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, w szczególności:

1. Prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze;

2. Sporządzanie dowodów finansowo - księgowych do wypłaty wynagrodzeń, świadczeń i zasiłków

dla pracowników.

3. Sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań dotyczących płac, wynagrodzeń i zatrudnienia;

4. Wykonywanie innych zadań i czynności dotyczących referatu finansowo-budżetowego zleconych przez Dyrektora i Głównego księgowego.

5. Prowadzenie ewidencji i rejestrów wymaganych dla stanowiska pracy.

IV. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem,

 2. kwestionariusz osobowy,

 3. życiorys (CV) z opisem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy związanym ze stanowiskiem objętym naborem,

 4. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,

 5. świadectwa pracy potwierdzające staż pracy oraz /lub zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy,

 6. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe (odbyte kursy i szkolenia),

 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem,

 8. oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
  z pełni praw publicznych,

 9. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm).

V. Sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach , opatrzonych hasłem „Konkurs na specjalistę ds. kadrw sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w siedzibie przy ul. Dworcowej 19 lub przesłać listem, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białym Borze (adres: http://www.bip.bialybor.alfatv.pl/) tj. do dnia

17 października 2007r. do godziny 15 oo na adres:

Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

ul. Dworcowa 19

78-425 Biały Bór

Oferty, które wpłyną po terminie wyżej określonym nie będą rozpatrywane.

W razie przesłania oferty pocztą za datę i godzinę jej złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do szkoły.

V. Inne informacje:

Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na piśmie w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym - należy dołączyć do nich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Postępowanie konkursowe będzie dwuetapowe, obejmujące:

I etap - kwalifikacja formalna

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko urzędnicze.

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białym Borze pod adresem http://www.bip.bialybor.alfatv.pl/

II etap - rozmowa kwalifikacyjna z członkami komisji

O terminie i miejscu przeprowadzania drugiego etapu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną proszone są o zabranie ze sobą dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości oraz oryginałów dokumentów, jeżeli w aplikacji złożyły kserokopie tych dokumentów.

Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych w oparciu o jej wyniki komisja przedstawi Dyrektorowi szkoły kandydata na wskazane stanowisko wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

Przewidywany termin zakończenia postępowania w sprawie naboru pracownika: 18 października 2007r.


Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni podlegają zwrotowi do rąk własnych, a  nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia zakończenia naboru podlegają zniszczeniu, z wyłączeniem oryginałów dokumentów załączonych do aplikacji, które zostaną przesłane listownie za pokwitowaniem na adres zwrotny.

Z prowadzonego postępowania konkursowego zostanie sporządzony protokół.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w terminie 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białym Borze oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze.

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza - Elżbieta Andrasz pod nr telefonu + 94 37 39 048.

DYREKTOR

Elżbieta Andrasz