Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Burmistrz Białego Boru ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. Płac, Ubezpieczeń Społecznych oraz Rozliczeń Podatku Vat w Referacie Finansowo-Księgowym Urzędu Miejskiego w Białym Borze


OGŁOSZENIE O NABORZE

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białym Borze (www.bip.bialybor.alfatv.pl)
w dniu 5 lipca 2007 r.


Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Burmistrz Białego Boru ogłasza nabór kandydatów na wolne

stanowisko ds.
Płac, Ubezpieczeń Społecznych oraz Rozliczeń Podatku Vat


w Referacie Finansowo-Księgowym Urzędu Miejskiego w Białym Borze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku wynika z przepisów:

 • Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

 • Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 1998r. Nr 137, poz. 887 z późn. zm. )

 • Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991r. Nr 80, poz. 350 z późn. zm. )

 • Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

i obejmuje przede wszystkim:

 • Prowadzenie spraw w zakresie naliczania wynagrodzeń pracowniczych;

 • Sporządzanie deklaracji, raportów imiennych i innych dokumentów do ZUS;

 • Przygotowywanie wniosków wraz z dokumentacją o zwrot wypłaconych wynagrodzeń i świadczeń pochodnych od jednostek, z którymi Gmina zawarła umowy o zatrudnienie pracowników (PUP, WUP, ANR, PFRON, WKU);

 • Sporządzanie sprawozdań dotyczących prowadzonych spraw;

 • Prowadzenie dokumentacji oraz rozliczanie funduszy sołeckich, a także załatwianie pozostałych spraw związanych z gospodarką finansową sołectw;

 • Wystawianie faktur w systemie elektronicznym oraz prowadzenie rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Warunki niezbędne:

  • wykształcenie minimum średnie,

  • znajomość wyżej wymienionych przepisów prawa,

  • znajomość zasad gospodarki podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek budżetowych,

  • znajomość sprawozdawczości budżetowej sporządzanej przez jednostki samorządu terytorialnego,

  • co najmniej trzyletni staż pracy, w tym przynajmniej 1 rok w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych lub gospodarstwach pomocniczych,

  • nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie, cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  • posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na podanym stanowisku.

2. Warunki wskazane:

  • znajomość zagadnień związanych z naliczaniem i rozliczaniem płac pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego,

  • umiejętność biegłej obsługi komputera, programów Word, Excel oraz programu do ewidencji płac,

  • umiejętność pracy w zespole,

  • komunikatywność,

  • zdolności analityczne.


Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

 • list motywacyjny,

 • życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

 • kserokopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,

 • oryginalny kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać na stanowisku Kadr),

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

 • wskazane referencje dotychczasowych pracodawców.

 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do zatrudnienia na danym stanowisku

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

 • osobiście
  w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Białym Borze - pok.1

 • lub przesłać pocztą na adres:
  Urząd Miejski
  ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór


w terminie do dnia 20 lipca 2007 r.
z dopiskiem na kopercie:
„Nabór na stanowisko ds. Płac, Ubezpieczeń Społecznych oraz Rozliczeń Podatku Vat”.

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego.

Z kandydatem wyłonionym w drodze konkursu zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa.

Uwaga:
1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Białego Boru

(-) Franciszek Lech Kwaśniewski