Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

UCHWAŁA NR XXX/ 229 /09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 26 MARCA 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Biały Bór ...

UCHWAŁA NR XXX/ 229 /09         
                                               RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
                                                           Z DNIA 26 MARCA 2009 R.
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Biały Bór na okręgi wyborcze i ustalenie liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Rady Miejskiej w Białym Borze
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr, 159 poz. 1127, Nr 218, poz. 1592; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766; z 2008r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111) Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:
 
§ 1.W uchwale Nr XXXVIII/345/02 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 czerwca 2002r. w sprawie podziału Gminy Biały Bór na okręgi wyborcze i ustalenie liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Rady Miejskiej w Białym Borze (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 51, poz. 1072) wprowadza się w § 1 następującą zmianę:
 
„ do okręgu wyborczego nr 2 dodaje się ulice: Jana Pawła II, Miastecką, Słoneczną”.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Zachodniopomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu Delegatura w Koszalinie.