Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

UCHWAŁA NR XXX/233/09 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE z dnia 26 marca 2009r. w sprawie: uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Biały Bór na lata 2009-2032”

UCHWAŁA NR XXX/233/09
RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE
z dnia 26 marca 2009r.
 
 
 
w sprawie: uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Biały Bór na lata 2009-2032”
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142 poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271; Nr 162, poz. 1568;   Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80, poz.717; Nr 214, poz.1806; z 2003r.;   z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;   z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,   Nr 173, poz. 1218; z 2008r Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458), oraz   art.18 ust.1, art. 84 i   art. 406   ustawy   z dnia   27 kwietnia 2001r    Prawo Ochrony Środowiska: tekst jednolity (Dz.U z 2008r Nr 25 poz. 150; z 2008r Nr 111, poz. 708; Nr 138, poz.865; Nr 154, poz. 958; Nr 171, poz. 1056; Nr 199, poz. 1226;   Nr 223, poz. 1464; MP Nr 79, poz. 698; Nr 80 poz. 707)     Rada Miejska w Białym Borze uchwala
 
§1. Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Biały Bór na lata 2009-2032” , w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwała + załącznik

88 KBPobierz