Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

UCHWAŁA NR XII/90/11 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie rozchodów i planowanego deficytu

36 KBPobierz

UCHWAŁA Nr XII/89/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/346/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Biały Bór oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

35 KBPobierz

UCHWAŁA NR XII/88/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego na II półrocze 2011 r.

23 KBPobierz

UCHWAŁA Nr XII /87/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze Z dnia 29 września 2011r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Biały Bór a Gminą Bobolice w zakresie powierzenia Gminie Bobolice realizacji zadania publicznego Gminy Biały Bór w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Biały Bór do Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach.

35 KBPobierz

UCHWAŁA NR XII/86/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Biały Bór.

24 KBPobierz

UCHWAŁA Nr XII/85/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

23 KBPobierz

UCHWAŁA NR XII/84/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów gminy

22 KBPobierz

UCHWAŁA Nr XII/83/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego na rzecz najemcy.

23 KBPobierz

UCHWAŁA NR XII/82/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZEz dnia 29 września 2011 roku w sprawie zwolnień z realizacji zajęć dydaktycznych osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę

22 KBPobierz

UCHWAŁA NR XII/81/ 2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów odbudowy budynku Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. Pion Miastko, zniszczonego podczas pożaru w dniu 31 maja 2011 r

13.5 KBPobierz

UCHWAŁA NR XII/80/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2011- 2021

22 KBPobierz

załączniki

60 KBPobierz
46 KBPobierz