Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

UCHWAŁA NR XIII/105/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Białym Borze.

11.7 KBPobierz

UCHWAŁA NR XIII/104/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze.

14.4 KBPobierz

UCHWAŁA NR XIII/103/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych, nadania kategorii oraz ustalenia ich przebiegu.

106 KBPobierz

UCHWAŁA NR XIII/102/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Biały Bór na lata 2010 - 2016”.

27 KBPobierz

załącznik do uchwały

1.1 MBPobierz

UCHWAŁ NR XIII/101/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białego Boru.

21 KBPobierz

UCHWAŁA NR XIII/100/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 roku w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze NR XI/78/2011 z dnia 14 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór – teren górniczy „Stepień V” dla działek nr 3/12, 37, 9/1 obręb Stepień i dz. 232/1 obręb Kazimierz.

22 KBPobierz

UCHWAŁA Nr XIII/99/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku.

21 KBPobierz

UCHWAŁA NR XIII/98/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawki opłaty targowej.

26 KBPobierz

UCHWAŁA NR XIII/97/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Biały Bór.

26 KBPobierz

UCHWAŁA NR XIII/96/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: ustalenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Biały Bór oraz stawek podatku rolnego.

26 KBPobierz

UCHWAŁA NR XIII/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.

41 KBPobierz

UCHWAŁA NR XIII/94/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

77 KBPobierz

UCHWAŁA NR XIII/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”

224 KBPobierz

program współpracy

197 KBPobierz

UCHWAŁA NR XIII/92/2011 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

29 KBPobierz

UCHWAŁA Nr XIII/91/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

41 KBPobierz